Skarbnik Gminy Marta Amerla

tel.: (84) 68-33-335 w. 34

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skarbnik Gminy (główny księgowy budżetu) pełni równocześnie obowiązki Kierownika Referatu Planowania i Finansów.

Skarbnik w szczególności realizuje zadania wynikające z uchwał Rady Gminy oraz przepisów o finansach publicznych w tym:

 • przygotowuje wstępny projekt budżetu i uchwały budżetowej,
 • opracowuje projekt układu wykonawczego budżetu,
 • dokonuje na bieżąco ocen i analiz realizacji budżetu, występuje z inicjatywą zmian w budżecie,
 • sporządza informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze danego roku,
 • sporządza sprawozdanie roczne z wykonania budżetu oraz inne sprawozdania finansowe wymagane przepisami prawa,
 • odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań Gminy,
 • opracowuje projekty aktów w sprawach przepisów regulujących gospodarkę finansową (inwentaryzacji, archiwizacji, kontroli i obiegu dokumentów finansowych w Urzędzie; obrotu drukami ścisłego zarachowania; gospodarki kasowej; zakładowego planu kont i inne w zakresie finansowym),
 • nadzoruje opracowanie projektów uchwał Rady Gminy z zakresu gospodarki finansowej Gminy oraz jednostek organizacyjnych,
 • udziela kontrasygnaty czynności prawnych powodujących zobowiązania pieniężne,
 • prowadzi ewidencję środków trwałych,
 • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem zasad rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • opracowuje projekty zakresów czynności dla pracowników Referatu w porozumieniu z Sekretarzem Gminy,
 • udziela instruktażu pracownikom Referatów, Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie finansów,
 • uczestniczy w posiedzeniach Rady Gminy,
 • współpracuje w przygotowaniu wniosków o uzyskanie środków z funduszy pomocowych,
 • kieruje pracą Referatu Planowania i Finansów,
 • sprawuje nadzór i dokonuje kontroli dokumentów pod względem formalno - prawnym, zatwierdza je do wypłaty, podpisuje polecenia przelewu i czeki,
 • sprawuje nadzór i dokonuje kontroli dokumentów pod względem formalno - prawnym, zatwierdza je do wypłaty, podpisuje polecenia przelewu i czeki,
 • dokonuje kontroli wewnętrznej w Urzędzie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych w zakresie ustalonym w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy,
 • wykonuje inne zadania zlecone przez Wójta.

Z-ca Wójta Gminy 

Piotr Maciąg

tel.: 84 68 33 335 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Z-ca Wójta wykonuje następujące zadania:

 • zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu,
 • bierze udział w Sesjach Rady Gminy,
 • koordynuje prace związane z opracowaniem materiałów pod obrady Rady Gminy,
 • sprawuje nadzór nad organizacją pracy Urzędu i koordynuje działania poszczególnych Referatów oraz Stanowisk,
 • zapewnia warunki organizacyjne dla sprawnego funkcjonowania Urzędu, a zwłaszcza dba o efektywność i dyscyplinę pracy oraz należyte załatwianie spraw mieszkańców Gminy,
 • wnioskuje w sprawach awansowania, wyróżnienia i karania pracowników,
 • sporządza projekt struktury organizacyjnej Urzędu, w tym opracowuje statuty i regulaminy organizacyjne,
 • sprawuje nadzór na rozpatrywaniem skarg i wniosków,
 • nadzoruje rzetelność i terminowość załatwiania spraw,
 • zapewnia zgodność działania Urzędu z obowiązującymi przepisami prawa,
 • wykonuje obowiązki pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością,
 • pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji,
 • koordynuje prace związane z organizacją wyborów prezydenckich, parlamentarnych, samorządowych, ławników,
 • koordynuje organizację szkoleń i narad pracowniczych,
 • przygotowuje zakresy czynności dla pracowników, wnioskuje o ustalenie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności poszczególnych pracowników,
 • nadzoruje podległe stanowiska pracy,
 • współdziała z kierownikami gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie opracowywania statutów i regulaminów, udzielania pełnomocnictw,
 • przygotowuje do zatwierdzenia arkusze organizacyjne prowadzonych przez Gminę jednostek oświatowych oraz koordynuje działania w zakresie organizacji oświaty na terenie Gminy,
 • prowadzi nadzór nad prawidłowym obiegiem, ewidencją i przechowywaniem dokumentów i pism wpływających do Urzędu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dekretuje wpływającą korespondencję,
 • podpisuje pisma i decyzje w granicach udzielonego upoważnienia przez Wójta,
 • przeprowadza kontrolę wewnętrzną w zakresie ustalonym w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy,
 • nadzoruje prowadzenie dokumentacji związanej z naborem na stanowiska urzędnicze, ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników Urzędu,
 • koordynuje przeprowadzanie konkursów na wolne stanowiska urzędnicze oraz prowadzenie spraw związanych z powierzaniem stanowisk kierowniczych,
 • prowadzi sprawy kadrowe dotyczące kierowników jednostek organizacyjnych,
 • przygotowuje ocenę pracy dyrektorów szkół,
 • wykonuje inne czynności powierzone przez Wójta.

Wójt Gminy

Andrzej Kozina

Wójt Gminy przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek od 8:00 do 13:00 i każdy czwartek od 8:00 - 13:00

tel.: (84) 68-33-335

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do zadań Wójta należy w szczególności:

 • gospodarowanie mieniem komunalnym w granicach zwykłego zarządu przedstawianie Radzie Gminy projektów uchwał i określanie sposobu wykonania uchwał,
 • realizowanie polityki kadrowej w Urzędzie, zatrudnianie i zwalnianie Sekretarza, kierowników jednostek organizacyjnych Gminy, występowanie z wnioskiem o powołanie albo odwołanie Skarbnika, powoływanie i odwoływanie Zastępcy Wójta,
 • kierowanie bieżącymi sprawami Gminy oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
 • przedstawianie projektu budżetu pod obrady Rady Gminy i jego wykonywanie, przedkładanie uchwał i zarządzeń podejmowanych w tym zakresie organom nadzoru oraz podawanie ich do wiadomości publicznej,
 • współdziałanie z Wojewodą przy wykonywaniu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w ramach podpisanych porozumień,
 • w przypadku nie cierpiącym zwłoki wydawanie przepisów porządkowych,
 • wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej oraz podejmowanie innych decyzji w sprawach należących do zadań Urzędu, podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz,
 • upoważnianie pracowników do wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej,
 • pełnienie funkcji administratora danych,
 • wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej,
 • kierowanie działaniami w czasie stanu klęski żywiołowej, zarządzanie ewakuacji z obszarów bezpośrednio zagrożonych,
 • dokonywanie podziału zadań i kompetencji pomiędzy pracowników Urzędu oraz kierowanie pracą Urzędu,
 • powierzanie prowadzenia spraw Gminy w swoim imieniu pracownikom,zapewnienie realizacji kontroli ustalonych zadań oraz przestrzegania prawa,
 • rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między referatami Urzędu, zatwierdzanie przydziałów czynności dla poszczególnych stanowisk pracy,
 • wydawanie przepisów wewnętrznych (regulaminów, instrukcji, zarządzeń),
 • przyjmowanie oraz analiza oświadczeń majątkowych od pracowników Urzędu oraz kierowników jednostek podległych,
 • ustalanie regulaminu pracy Urzędu,
  przyjmowanie mieszkańców w ramach skarg i wniosków,
 • przyjmowanie ustnych oświadczeń woli od spadkobierców,
 • wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przez przepisy prawa oraz uchwały Rady Gminy.

Ryszard Mróz

Przewodniczący Rady Gminy

Zofia Łukasik

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

Lp.

Radni

Miejscowość

1.

Mróz Ryszard

Olszanka

Tarnawa Mała

Zagroble

2.

Warda Beata

Przedmieście Szczebrzeszyńskie

3.

Bęcała Teresa

Huta Turobińska

4.

Górny Stanisław

Rokitów

Załawcze

5.

Krawiec Andrzej

Nowa Wieś

Zabłocie

6.

Marek Ryszard

Elizówka

Guzówka-Kolonia

7.

Tołpa Radosław

Tarnawa Duża

Tarnawa-Kolonia

8.

Snopek Eugeniusz

Wólka Czernięcińska

Żurawie

9.

Król Roman

Czernięcin Główny

10.

Łukasik Zofia

Tokary

11.

Romański Adam Jan

Turobin

12.

Fiut Damian

Turobin

13.

Szafraniec Marcin

Żabno

14.

Gąbka Józef Janusz

Gródki Pierwsze

Gródki Drugie

15.

Zwolak Zdzisław

Czernięcin Poduchowny

Gaj Czernięciński