Informujemy, że w związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi zaplanowany na 17 września Rajd Rowerowy nie odbędzie się.

Drodzy Rolnicy.

                 W związku z zbliżającą się kampanią buraczaną niniejszym przypominam, że drogi gminne nie są tonażowo przystosowane do tak ciężkich zestawów, jakie biorą udział w odbiorze buraków, a dodatkowo czas, w którym dane prace są wykonywane nie sprzyja wysokiej stabilności gruntu. Mając powyższe na uwadze proszę o rozwagę i odpowiedzialność podczas wybierania miejsca usytuowania pryzm. Powinny być one zlokalizowane przy drogach wojewódzkich oraz powiatowych, na których istnieje możliwość przewożenia zdecydowanie cięższych ładunków, a szerokość pasa ruchu oraz poboczy umożliwia bezproblemowy odbiór buraków cukrowych. Takie usytuowanie pryzm nie wpływa na stan techniczny dróg, nie ogranicza ruchu, a co za tym idzie nie stanowi żadnego zagrożenia dla innych jego uczestników oraz pieszych.

                Rolnicy  posiadający grunty w miejscach zdecydowanie oddalonych od dróg wojewódzkich oraz powiatowych, mogą bez żadnych konsekwencji składować pryzmy przy drogach gminnych. Powinni jednak tak planować lokalizacje, aby odbiór buraków był jak najmniej wymagający oraz bezproblemowy dla kierowców zestawów biorących w nim udział. Brak miejsca do zawracania, pryzmy zbytnio oddalone od pasa ruchu, nieodpowiednia nawierzchnia drogi, brak utwardzonego podłoża w nieodpowiednich warunkach mogą znacznie utrudniać prace oraz niekorzystnie wpływać na drogi, które ulegać będą zniszczeniu. Proszę o takie usytuowanie pryzm , aby odbiór przebiegał bezproblemowo. Rolnicy, którzy planują lokalizowanie pryzm przy drogach gminnych są zobowiązani poinformować o tym Urząd Gminy. Taką informację należy przedłożyć  w pokoju nr 9.

              Nadmieniam, że drogi  gminne są naszym, wspólnym dobrem - to my, jako mieszkańcy tej Gminy z nich korzystamy oraz powinniśmy również o nie dbać. To od nas zależy, po jakich drogach będziemy się poruszać i z jakim komfortem. Korzystając z nich, róbmy to mądrze i dbajmy o nie jak o swoje!

          Wójt Gminy

 

/-/ Eugeniusz Krukowski

 

W dniu 29 sierpnia 2017 r. Rada Gminy Turobin podjęła decyzję o udzieleniu Gminie Czersk pomocy finansowej z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków nawałnicy, która przeszła przez Gminę Czersk w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r.

Deklarowana pomoc to 5 000 zł. (słownie: pięć tysięcy zł.). Środki te zostaną przekazane w formie dotacji celowej.

Wykonanie uchwały Nr XXXIV/197/2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie udzielenia Gminie Czersk pomocy finansowej powierzono Wójtowi Gminy Turobin i weszła w życie z dniem podjęcia.

Podkategorie