Zapraszamy na gminne uroczystości Konstytucji 3 Maja oraz 60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Czernięcinie Poduchownym.

Urząd Gminy w Turobinie informuje, że zostanie przeprowadzony nabór uzupełniający wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na dachach oraz posesjach na 2016 r. w ramach: „Pilotażowego systemu gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwienia”

Zapraszamy wszystkich Mieszkańców Gminy Turobin na bezpłatne konsultacje lekarzy specjalistów w dniu 24 kwietnia 2016 r. do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Turobinie.

Uchwała Nr XVIII/96/2016 Rady Gminy Turobin z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ustalenia dopłaty dla wszystkich taryfowych grup odbiorców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Turobin.

Wójt Gminy Turobin informuje, że w tutejszym Urzędzie Gminy pokój nr 7 istnieje możliwość zgłoszenia szkód powstałych w oziminach na skutek ujemnych skutków przezimowania. W składanym oświadczeniu należy wypisać wszystkie uprawy (podając numery działek) niezależnie od poniesionych strat (również nie uszkodzone), zgodnie z danymi zawartymi we wniosku o płatności bezpośrednie do ARiMR.

Podkategorie