Dyrektor Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie ogłasza nabór na członków Rady Społecznej przy Oddziale Terenowym Krajowego Wsparcia Rolnictwa w Lublinie

            W skład Rady wchodzić będzie dwóch przedstawicieli izby rolniczej oraz po jednym przedstawicielu organizacji rolniczych, funkcjonujących na terenie działania Oddziału Terenowego KOWR w Lublinie, posiadających struktury o zasięgu co najmniej wojewódzkim oraz liczących co najmniej 1000 członków w skali kraju. Do organizacji rolniczych zalicza się: społeczno-zawodowe organizacje rolników, związki zawodowe rolników oraz inne organizacje działające na rzecz rolników lub rolnictwa.

            Rada może liczyć nie mniej niż 7 i nie więcej niż 11 członków. W przypadku, gdy więcej niż 9 organizacji rolniczych wskaże swoich przedstawicieli do Rady, to w jej skład wejdą przedstawiciele tych organizacji, które zrzeszają największą liczbę członków.

            Lubelska Izba Rolnicza i organizacje rolnicze spełniające powyższe warunki, proszone są  o składanie do Dyrektora OT KOWR w Lublinie w terminie do 23 lutego 2018r., pisemnego wniosku o powołanie swoich przedstawicieli do Rady.

            Wniosek powinien być podpisany przez osoby uprawnione zgodnie z zasadami reprezentacji danej organizacji.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Kserokopię statutu organizacji;
  2. Odpis z właściwego rejestru organizacji rolniczej, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku;
  3. Dane kontaktowe do przedstawiciela organizacji w Radzie;
  4. Kserokopie dokumentów potwierdzających członkostwo co najmniej 1000 osób w organizacji rolniczej lub oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji o liczbie członków.

 

 

Wnioski należy składać do DyrektoraOT KOWR w Lublinie na adres:

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Lublinie, ul. Karłowicza 4,

20-027 Lublin z dopiskiem na kopercie: „Rada Społeczna OT KOWR w Lublinie”.

Rada Ministrów 17 listopada 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz.2215 ze zm. ) określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2018 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 1,00 zł od litra oleju.

W 2018 r. producenci rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza, właściwego, ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego( w tym dzierżawcy) w dwóch terminach:

I termin - od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. – wraz z oryginałami faktur VAT dokumentującymi zakup oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018r.,

Urząd Gminy w Turobinie przypomina mieszkańcom gminy Turobin, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. z 2011 r. Nr 8,poz.31) właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest, lub wyrobu zawierające azbest, jest zobowiązany do dokonania inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury.

Osoby fizyczne nie będące przedsiębiorcami przedkładają taką informację odpowiednio Wójtowi Gminy .

Informacje, o których mowa podlegają corocznej aktualizacji w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.

Podkategorie