Wraz z „pierwszą gwiazdką” na niebie, w niedzielne popołudnie 20 grudnia 2015 r. rozpoczęła się Gminna Wieczerza Wigilijna i Kolędowanie pod chmurką.

Zgodnie z wielowiekową tradycją najpierw odmówiono modlitwy, po czym Ksiądz Dziekan Władysław Trubicki odczytał fragment Ewangelii. Chór parafialny z Turobina zaintonował jedną z najpiękniejszych polskich kolęd „Wśród nocnej ciszy”. 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515).
Przewodniczący Rady zwołuje XV Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji.

Na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, osoby fizyczne (każdy mieszkaniec Gminy) nie będące przedsiębiorcami, mają obowiązek przedkładania informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, którymi są m.in. wyroby zawierające azbest (np.: płyty azbestowo – cementowe płaskie, płyty faliste azbestowo – cementowe tzw. eternitowe, rury i złącza azbestowo – cementowe, szczeliwa azbestowe, inne wyroby z zawartością azbestu), poprzez złożenie „Informacji o wyrobach zawierających azbest”.

Urząd Gminy, Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapraszają mieszkańców na Gminną Wieczerzę Wigilijną 20 grudnia 2015r. o godz. 17.00 w Muszli Sportowo - Koncertowej w Turobinie podczas "Kolędowania pod Chmurką".

W każdą środę, w Gminnej Bibliotece Publicznej odbywają się warsztaty plastyczne. Uczestnicy wyczarowują piękne świąteczne ozdoby: choinki, bombki, stroiki.

W celu zachęcenia Państwa do udziału w kolejnych zajęciach przedstawiamy zdjęcia wykonanych dotychczas ozdób.

Podkategorie