Imię i nazwiskoStanowisko

Nr telefonu

(84)68-33-335

Nr pokoju
Barbara Kasprzyk

Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych

 • Ochrona Informacji Niejawnych
 • Zarządzanie Kryzysowe
 • Obrona Cywilna
 • Ewidencja działalności gospodarczej
 • Wydawanie zezwoleń na handel alkoholem
 • Pobór opłaty skarbowej

w. 3317
Małgorzata Cieśla

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

 • Rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów
 • Wydawanie odpisów z akt stanu cywilnego
 • Wydawanie zaświadczeń, zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 • Prostowanie, uzupełnianie treści aktów, ustalanie brzmienia i pisowni imion i nazwisk
w. 4810
Krystyna Babiarz

Stanowisko ds. wojska i OSP

 • Kwalifikacja Wojskowa
 • Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych
 • Grobownictwo wojenne
 • Pobór opłaty skarbowej
w. 3317