OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą nr XXIX/180/2020 Rady Gminy Turobin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu  i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Turobin na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji,

Wójt Gminy Turobin

zaprasza

mieszkańców Gminy Turobin, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Turobin na lata 2021-2030.

 

Gmina Turobin finalizuje prace nad Strategią Rozwoju Gminy Turobin na lata 2021-2030. Kolejnym ich etapem są konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu, które potrwają w okresie od 19 maja 2021 r. do 25 czerwca 2021 r.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu. Formularz należy złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Turobinie lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule e-maila: „KONSULTACJE STRATEGII” do dnia 25 czerwca 2021r.

Uwagi można będzie zgłaszać w trakcie dyżuru konsultacyjnego, który odbędzie się 22 czerwca 2021 r. w godzinach 12.00 – 16.00 w Urzędzie Gminy w Turobinie. Dyżur konsultacyjny zostanie przeprowadzony z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Uczestnicy spotkań proszeni są o zaopatrzenie się w środki ochrony indywidualnej – maseczki. W sytuacji wystąpienia nagłych okoliczności, np. wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w związku z epidemią SARS-CoV-2, dopuszcza się możliwość zmiany formy dyżuru konsultacyjnego na formę zdalną (on-line).

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Turobin na lata 2021 – 2030 w wersji elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, natomiast w wersji papierowej do wglądu dla zainteresowanych podmiotów dostępny jest w Urzędzie Gminy w Turobinie.

 

                                                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                                                  /-/ Andrzej Kozina

strategia rozwoju gminy

doc

formularz konsultacji

Rozmiar: 38.91 kb
Odsłon : 31
Data dodania: 2021-05-19
pdf

zarządzenie

Rozmiar: 266.62 kb
Odsłon : 26
Data dodania: 2021-05-19
pdf

SR GMINY TUROBIN PROJEKT

Rozmiar: 3.17 mb
Odsłon : 47
Data dodania: 2021-05-19

Informujemy, że przyjmujemy zapisy dzieci na kolonie nad morzem w miejscowości Rzucewo koło Pucka.

Koszt dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS - 400 zł.

dla dzieci osób ubezpieczonych w ZUS - 1150 zł.

Termin: 31 lipiec - 9 sierpień 2020 r.

Zapisy przyjmowane są pod numerem: 84 68-33-335 w. 24

lub osobiście w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Turobin od wtorku 22 czerwca.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji:

 

 1. Komisja Budżetu, Finansów i Planowania- 06.2021 r. godz. 14.30

 

- Sprawozdanie OSP z wydatków i zakupów rzeczowych za 2020 rok.

 

 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji- 18.06.2021 r. godz. 15.00

          - Omówienie petycji „Dbajmy o jakość obsługi interesanta- Zmieniajmy

            Gminy na lepsze” z dnia 02.04.2021 r.

 

 1. Komisja Rewizyjna- 06.2021 r. godz.15.30

- Ocena zgodności wydatków otrzymanej dotacji Klubu Piłkarskiego Tur za 2020 r.

Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury: 18.06.2021 r. godz. 9.30

 

- Zakończenie roku szkolnego 2020/2021,

- Przygotowanie do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,

- Podsumowanie prac Komisji za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póz. zm.) Przewodniczący Rady zwołuje XXXV Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 roku o godzinie 13.00 w budynku Zespołu Szkół  w Turobinie – sala nad stołówką, I piętro.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 6. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 7. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
 8. Raport o stanie Gminy Turobin za rok 2020- dyskusja.
 9. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
 1. projekt uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Turobin.
 2. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020.
 3. projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Turobin za rok 2020.
 4. projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 5. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Rudnik a Gminą Turobin w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Zabłocie w Gminie Turobin.
 6. projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Turobin.
 7. projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Biłgorajskiemu pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
 8. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 9. projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2021-2026

10. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie Sesji.

                                                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                                                    Rady Gminy Turobin

                                                                                                                                                   /-/ Ryszard Mróz

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póz. zm.) Przewodniczący Rady zwołuje XXXV Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 23 czerwca 2021 roku o godzinie 12.00 w budynku Zespołu Szkół  w Turobinie – sala nad stołówką, I piętro.

Podkategorie