Komisja Skarg Wniosków i petycji odbędzie się dnia 21.10.2021 (czwartek) o godz. 18.30 w remizie OSP w Przedmieściu Szczebrzeszyńskim.

Temat Komisji: Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Turobin.

Przewodniczący Komisji Damian Fiut zaprasza na spotkanie wszystkich Radnych.

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Przewodniczący Rady zwołuje XXXIX Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 26 października 2021 roku o godzinie 15.00 w budynku Zespołu Szkół  w Turobinie – sala nad stołówką, I piętro.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 6. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 7. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Turobin za rok szkolny 2020/2021.
 1. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
 1. projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Turobin.
 2. projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu  i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  i zagospodarowania tych odpadów.
 3. projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turobin.
 4. projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Turobin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 r.
 5. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 6. projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2021-2026.
 1. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie Sesji.

                                                                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                                                               Rady Gminy Turobin

                                                                                                                                                              /-/ Ryszard Mróz

Wójt Gminy Turobin Andrzej Kozina
zaprasza Mieszkańców
na Bezpłatne Porady Prawne

w dniu 18 października 2021 r. w godzinach 10:00-15:15
do budynku Urzędu Gminy

zapisy pod nr tel.: 84 68 33 335 w. 30

Nowe dowody osobiste będą lepiej zabezpieczone – to za sprawą odcisków palców zamieszczonych w warstwie elektronicznej dokumentów, a także uwidocznionemu podpisowi posiadacza. 
Warto pamiętać, że dotychczasowych, ważnych dokumentów nie trzeba będzie wymieniać.
Polska dostosowuje dowody osobiste do wymogów Unii Europejskiej. Nowe dokumenty będą wyposażone w warstwę elektroniczną, o wysokim stopniu zabezpieczenia, która podobnie jak w przypadku paszportów, zawierać będzie wizerunek twarzy posiadacza oraz dwa odciski palców w formatach cyfrowych. Dodatkowo, w warstwie graficznej ponownie pojawi się odręczny podpis właściciela, a także literowy skrót PL na tle flagi Unii Europejskiej.
Administracja rządowa zapowiada wprowadzenie nowego dowodu osobistego od 08 listopada 2021 r.
Warto pamiętać, że wszystkie osoby posiadające ważne dowody osobiste, wydane według dotychczas obowiązujących wzorów, nie będą musiały ich wymieniać. Z tych dokumentów będzie można korzystać do momentu utraty ich ważności.
Więcej informacji na temat nowego dowodu osobistego można uzyskać  na stronie gov.pl

W dniach 04.10.2021r. – 15.10.2021r. przy remizach strażackich z terenu Gminy Turobin istnieje możliwość oddania elektrosprzętu, są to m.in: telewizory, komputery, monitory, drukarki, pralki, lodówki, kuchenki, każdy sprzęt na prąd i baterię.

Zachęcamy do udziału w zbiórce.

Podkategorie