Procedura szacowania strat w gospodarstwach rolnych

Straty w gospodarstwach rolnych spowodowane przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji niezwłocznie po wystąpieniu tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków. Straty należy zgłosić do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia. Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa zamieszczonych w załącznikach poniżej.
Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu komisji.

straty w gospodarstwach rolnych

docx

NFORMACJA DOT. Strat w rolnictwie 2021

Rozmiar: 14.65 kb
Odsłon : 35
Data dodania: 2021-06-28
doc

zał. nr 2. Oświadczenie_straty w plantacjach wieloletnich

Rozmiar: 46.08 kb
Odsłon : 27
Data dodania: 2021-06-28
doc

zał. nr 1. Oświadczenie_zwierzęta

Rozmiar: 57.34 kb
Odsłon : 20
Data dodania: 2021-06-28
doc

Zał. nr 4 Oświadczenie_susza

Rozmiar: 27.65 kb
Odsłon : 15
Data dodania: 2021-06-28
doc

zał. nr 3. Oświadczenie_budynki maszyny

Rozmiar: 43.01 kb
Odsłon : 18
Data dodania: 2021-06-28
docx

Zał. nr 5 Oświadczenie o przetwarzaniu danych

Rozmiar: 12.06 kb
Odsłon : 25
Data dodania: 2021-06-28
doc

Wzór upoważnienia do reprezentowania producenta rolnego

Rozmiar: 27.14 kb
Odsłon : 19
Data dodania: 2021-06-28
doc

Wniosek o oszacowanie strat, oświadczenie_uprawy

Rozmiar: 87.55 kb
Odsłon : 32
Data dodania: 2021-06-28

OGŁOSZENIE

Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą nr XXIX/180/2020 Rady Gminy Turobin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu  i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Turobin na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji,

Wójt Gminy Turobin

zaprasza

mieszkańców Gminy Turobin, sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Turobin na lata 2021-2030.

 

Gmina Turobin finalizuje prace nad Strategią Rozwoju Gminy Turobin na lata 2021-2030. Kolejnym ich etapem są konsultacje społeczne dotyczące projektu dokumentu, które potrwają w okresie od 19 maja 2021 r. do 25 czerwca 2021 r.

Uwagi można zgłaszać na załączonym formularzu. Formularz należy złożyć w wersji papierowej w Urzędzie Gminy w Turobinie lub przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytule e-maila: „KONSULTACJE STRATEGII” do dnia 25 czerwca 2021r.

Uwagi można będzie zgłaszać w trakcie dyżuru konsultacyjnego, który odbędzie się 22 czerwca 2021 r. w godzinach 12.00 – 16.00 w Urzędzie Gminy w Turobinie. Dyżur konsultacyjny zostanie przeprowadzony z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego. Uczestnicy spotkań proszeni są o zaopatrzenie się w środki ochrony indywidualnej – maseczki. W sytuacji wystąpienia nagłych okoliczności, np. wprowadzenia dodatkowych ograniczeń w związku z epidemią SARS-CoV-2, dopuszcza się możliwość zmiany formy dyżuru konsultacyjnego na formę zdalną (on-line).

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Turobin na lata 2021 – 2030 w wersji elektronicznej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia, natomiast w wersji papierowej do wglądu dla zainteresowanych podmiotów dostępny jest w Urzędzie Gminy w Turobinie.

 

                                                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                                                  /-/ Andrzej Kozina

strategia rozwoju gminy

doc

formularz konsultacji

Rozmiar: 38.91 kb
Odsłon : 56
Data dodania: 2021-05-19
pdf

zarządzenie

Rozmiar: 266.62 kb
Odsłon : 33
Data dodania: 2021-05-19
pdf

SR GMINY TUROBIN PROJEKT

Rozmiar: 3.17 mb
Odsłon : 79
Data dodania: 2021-05-19

Informujemy, że przyjmujemy zapisy dzieci na kolonie nad morzem w miejscowości Rzucewo koło Pucka.

Koszt dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS - 400 zł.

dla dzieci osób ubezpieczonych w ZUS - 1150 zł.

Termin: 31 lipiec - 9 sierpień 2020 r.

Zapisy przyjmowane są pod numerem: 84 68-33-335 w. 24

lub osobiście w pokoju nr 7 Urzędu Gminy Turobin od wtorku 22 czerwca.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji:

 

 1. Komisja Budżetu, Finansów i Planowania- 06.2021 r. godz. 14.30

 

- Sprawozdanie OSP z wydatków i zakupów rzeczowych za 2020 rok.

 

 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji- 18.06.2021 r. godz. 15.00

          - Omówienie petycji „Dbajmy o jakość obsługi interesanta- Zmieniajmy

            Gminy na lepsze” z dnia 02.04.2021 r.

 

 1. Komisja Rewizyjna- 06.2021 r. godz.15.30

- Ocena zgodności wydatków otrzymanej dotacji Klubu Piłkarskiego Tur za 2020 r.

Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury: 18.06.2021 r. godz. 9.30

 

- Zakończenie roku szkolnego 2020/2021,

- Przygotowanie do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,

- Podsumowanie prac Komisji za I półrocze 2021 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póz. zm.) Przewodniczący Rady zwołuje XXXV Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021 roku o godzinie 13.00 w budynku Zespołu Szkół  w Turobinie – sala nad stołówką, I piętro.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 6. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 7. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
 8. Raport o stanie Gminy Turobin za rok 2020- dyskusja.
 9. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
 1. projekt uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Turobin.
 2. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2020.
 3. projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Turobin za rok 2020.
 4. projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 5. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Rudnik a Gminą Turobin w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców miejscowości Zabłocie w Gminie Turobin.
 6. projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Turobin.
 7. projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Biłgorajskiemu pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
 8. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 9. projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2021-2026

10. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie Sesji.

                                                                                                                                        Przewodniczący

                                                                                                                                    Rady Gminy Turobin

                                                                                                                                                   /-/ Ryszard Mróz

Podkategorie