Komisja Budżetu, Finansów i Planowania odbędzie się dnia 15.03.2022 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy.

Temat: Sprawozdanie Kierownika Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół z wykonania zadań w jednostkach oświatowych Gminy Turobin za 2021 rok. Analiza wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnej Biblioteki Publicznej za 2021 r. 

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu odbędzie się 15 marca 2022 r. o godzinie 11:30 w Urzędzie Gminy w Turobinie. 

Temat: Omówienie spraw bieżących. Analiza działalności Stowarzyszeń działających na terenie naszej gminy. Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej. Kolejna edycja biegu poświęconego Pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turobinie informuje, iż osoby najbardziej potrzebujące z terenu gminy Turobin mogą zgłaszać się  w celu weryfikacji uprawnień i uzyskania
„Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym - Podprogram 2021.

Z okazji Dnia Kobiet wszystkim Paniom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Nieustających sukcesów w życiu osobistym i zawodowym. Niech uśmiech towarzyszący Wam w tym świątecznym dniu gości na Waszych twarzach jak najczęściej.

 

Wójt Gminy Turobin – Andrzej Kozina

Przewodniczący Rady Gminy Turobin – Ryszard Mróz

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Przewodniczący Rady zwołuje XLV Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 15 marca 2022 roku o godzinie 13.00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 5. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turobinie za 2021 rok.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2021 rok.
 8. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 9. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych.
 10. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
 1. projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Turobin.
 2. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w trwały zarząd na czas nieoznaczony.
 3. projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turobin w 2022 roku.
 4. projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024.
 5. projekt uchwały w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie.
 6. projekt uchwały w sprawie uznania petycji za zasługującą na uwzględnienie.
 7. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 8. projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2022-2031.Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych.Sprawy różne.

11.  Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych.

12.  Sprawy różne

13. Zakończenie Sesji.  

                                                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                                                      Rady Gminy Turobin

                                                                                                                                        /-/ Ryszard Mróz

Podkategorie