Zgodnie z tradycją Panie z terenu gminy Turobin zostały zaproszone do wspólnego świętowania z okazji Dnia Kobiet. Spotkanie odbyło się 8 marca 2015 r. w Szkole Podstawowej w Turobinie.

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Turobin z dnia 03 marca 2015r. w sprawie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  na terenie  Gminy Turobin

 

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  z 2013 r , poz. 594  z późniejszymi zmianami) Przewodniczący Rady zwołuje  IV Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji.

Podkategorie