Wspólna komisja Rady Gminy Turobin odbędzie się dnia 23 września 2022 r o godzinie 18:00 w Urzędzie Gminy w Turobinie. 

OAiK.0002.9.2022.BM
Turobin, dnia 20 września 2022 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Przewodniczący Rady zwołuje LII Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 27 września 2022 roku o godzinie 14.00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.
Porządek obrad:
1.
Otwarcie obrad.
2.
Stwierdzenie quorum.
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.
Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
5.
Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
6. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
7. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
a)
projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Biłgorajskiemu pomocy rzeczowej
na realizację zadania publicznego.
b)
projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez gminę Turobin.
c)
projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Turobin w sprawie nadania statusu miasta miejscowości
Turobin.
d)
projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
e)
projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
f)
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022
rok.
8. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie Sesji.
Przewodniczący
Rady Gminy Turobin
/-/ Ryszard Mróz
Planowane terminy zebrań wiejskich dotyczących ustalenia funduszu sołeckiego na 2023 r.
20 września 2022 r
1. Tokary 18:00
22 września 2022 r
1. Żabno 17:00
2. Zabłocie 17:00
24 września 2022 r
1. Załawcze 18:00
25 września 2022 r
1. Gródki Pierwsze godzina 16:00
2. Gródki Drugie 16:00
3. Guzówka Kolonia 15:00
4. Nowa Wieś 14:00
5. Rokitów 14:00
6. Tarnawa Mała 19:00
Turobin, dnia 19 września 2022r.
RG. 6220.18.2022.KA
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Turobin, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.)
zawiadamia społeczeństwo o możliwości zapoznania się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:„Punkt do zbierania złomu’’ zlokalizowanej na działce nr 1682/1, ul. Piłsudskiego 48, 23-465 Turobin. Działka zlokalizowana jest w miejscowości Turobin, w gminie Turobin w powiecie biłgorajskim, województwo lubelskie,”. Istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy. Podano do publicznej wiadomości w dniu 19 września 2022r. poprzez:-
zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w
Turobinie;
-przekazanie informacji Sołtysom sołectw: Turobin do publicznej wiadomości w
sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń;
-ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego
w sprawie, to jest na urzędowej tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.
Informujemy, że Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju uruchomiła z dniem 5 września nabór na szkolenie podstawowe OSP oraz z dniem 13 września nabór na szkolenie kierującego działaniem ratowniczym dla strażaka ratownika OSP.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: Urząd Gminy Turobin, tel. 84 68 33 335 wew. 33, lub w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Biłgoraju.

Podkategorie