Komisja Rewizyjna spotka się w dniu 23 czerwca 2023 r.  Domu Senior +  Tarnawie Dużej o godz. 20:00

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania w dniu 23 czerwca 2023 r.  Domu Senior +  Tarnawie Dużej o godz. 18:00

Komisja Oświaty odbędzie się  dniu 26 czerwca 2023 r. w Urzędzie Gminy w Turobinie o godz. 9:00

Komisja Skarg i Wniosków odbędzie się w dniu 27 czerwca 2023 r. w Urzędzie Gminy o godz. 13:00

W związku z przebudową sieci wodociągowej  w dniu 23.06.2023 (piątek)

w godzinach 10-14 nastąpi przerwa w dostawie wody

w miejscowościach Gródki Pierwsze,Gródki Drugie, Tokary i Huta  Turobińska.

W dniu 1 lipca 2023 r. wchodzi w życie ustawa o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji Sołtysa.

Wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przysługuje sołtysom i byłym sołtysom, którzy:

  1. Ukończyli 60 (kobiety) lub 65 (mężczyźni) lat,
  2. Pełnili funkcje sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym przez co najmniej 2 kadencje, nie mniej niż 8 lat.

Nie ma wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez 8 lat w sposób ciągły.

Do czasu pełnienia funkcji sołtysa wlicza się również czas pełnienia tej funkcji przed wejściem w życie ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

W związku z powyższym Wójt Gminy Turobin na podstawie posiadanych dokumentów archiwalnych będzie wydawał zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa.

W przypadku gdyby takie dokumenty nie zachowały się w archiwum Urzędu Gminy, osoba wnioskująca do KRUS o przyznanie świadczenia może dołączyć swoje oświadczenie o pełnieniu funkcji sołtysa wraz z pisemnymi oświadczeniami, potwierdzającymi ten fakt, przez co najmniej 5 osób zamieszkujących sołectwo w czasie w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa.

Z uwagi, że ustawa wchodzi w życie od 1 lipca 2023 r. proszę o składanie wniosków o wydanie zaświadczenia do Urzędu po tym terminie.

W załączeniu wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji Sołtysa.

 

sołtysi

docx

WNIOSEK O ZAŚWIADCZENIE

Rozmiar: 13.92 kb
Odsłon : 58
Data dodania: 2023-06-21

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Przewodniczący Rady zwołuje LXV Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 27 czerwca 2023 roku o godzinie 14:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.

 

Porządek obrad:

 

1.        Otwarcie obrad.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4.        Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.

5.        Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.

6.    Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

7.    Raport o stanie Gminy Turobin za rok 2022- dyskusja.

8.    Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:

a)       projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022.

b)       projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Turobin za rok 2022.

c)       projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

d)      projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

e)       projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2023-2036.

9.    Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

10.   Sprawy różne.

11.   Zakończenie Sesji. 

 

          Przewodniczący

Rady Gminy Turobin

 

/-/ Ryszard Mróz

I Międzygminny Przegląd Piosenki Ludowej i Biesiadnej w Turobinie

2 lipiec 2023 r.

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 czerwca 2023 r.

Podkategorie