Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy Turobin odbędą się 17 sierpnia 2023 r. w godzinach 8:00 - 15:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie.

Zapisy pod nr tel. 84 68 33 335

Komisja Rewizyjna odbędzie się dnia 28.07.2023 r. o godz. 16:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Przewodniczący Rady zwołuje na wniosek Wójta LXVII Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 31 lipca 2023 roku o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.

Porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych.

5. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:

  1. projekt uchwały w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów lub akcji spółek prawa handlowego przez Wójta Gminy Turobin.

  1. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki SIM Wschód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

  1. projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

6. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych.

7. Sprawy różne.

8. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Turobin

/-/ Ryszard Mróz

W dniu dzisiejszym (21.07) z powodu awarii wodociągu Turobin w miejscowości Turobin nastąpi przerwa w dostawie wody. Przewidywany termin usunięcia awarii - do godziny 17.00.

Gmina Turobin realizuje przedsięwzięcie grantowe „Zwiększenie dostępności dla osób o szczególnych potrzebach w gminie Turobin”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jst  dla osób zez szczególnymi potrzebami.

 

 Wartość grantu 74 000 zł.

 

 

Przedsięwzięcie przewiduje  następujące działania:

  • dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół (dostępność architektoniczna) 
  • usługa doradcza w  ramach  dostępności cyfrowej i architektonicznej
  • zakup wyposażenia w ramach dostępności  komunikacyjno-informacyjnej (m.in. przenośna pętla indukcyjna, tablica tyflograficzna, powiększalnik przenośny).

Podkategorie