Na podstawie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, osoby fizyczne (każdy mieszkaniec Gminy) nie będące przedsiębiorcami, mają obowiązek przedkładania informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, którymi są m.in. wyroby zawierające azbest (np.: płyty azbestowo – cementowe płaskie, płyty faliste azbestowo – cementowe tzw. eternitowe, rury i złącza azbestowo – cementowe, szczeliwa azbestowe, inne wyroby z zawartością azbestu), poprzez złożenie „Informacji o wyrobach zawierających azbest”.

Urząd Gminy, Gminna Biblioteka Publiczna i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zapraszają mieszkańców na Gminną Wieczerzę Wigilijną 20 grudnia 2015r. o godz. 17.00 w Muszli Sportowo - Koncertowej w Turobinie podczas "Kolędowania pod Chmurką".

W każdą środę, w Gminnej Bibliotece Publicznej odbywają się warsztaty plastyczne. Uczestnicy wyczarowują piękne świąteczne ozdoby: choinki, bombki, stroiki.

W celu zachęcenia Państwa do udziału w kolejnych zajęciach przedstawiamy zdjęcia wykonanych dotychczas ozdób.

Szanowni Państwo, Rada i Wójt Gminy Turobin przedkłada Państwu projekt Strategii Rozwoju Gminy Turobin do konsultacji przed jej przyjęciem.

Niniejszy tekst zawiera wszystkie elementy, które mogą być przedmiotem opinii nowych wniosków, pomysłów i rozwiązań. Dokument zawiera:

OAiK.0002.14.2015.LG                                                

                    Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) Przewodniczący Rady zwołuje  XIV Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu  8 grudnia  2015 roku o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Gminy – sala posiedzeń.

Podkategorie