Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) Przewodniczący Rady zwołuje XXXVIII Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 28 września 2021 roku o godzinie 9.00 w budynku Zespołu Szkół  w Turobinie – sala nad stołówką, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 6. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 7. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
 8. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Turobin za I półrocze 2021 r.
 9. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:

 1. projekt uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Turobin.
 2. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały udzielenia Powiatowi Biłgorajskiemu pomocy rzeczowej na realizację zadania publicznego.
 3. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.

 

 1. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie Sesji.

                                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                               Rady Gminy Turobin

                                                                                                                        /-/ Ryszard Mróz

 

KOMUNIKAT

W SPRAWIE PRZYDATNOŚCI

WODY DO SPOŻYCIA

Ogłoszony w dniu 15 września 2021.

UWAGA ODBIORCY WODY WODOCIĄGOWEJ

Zawiadamiamy odbiorców wody z wodociągu Radecznica zaopatrujcącego w wody miejscowosci: Radecznica, Zaporze, Gruszka Zaporska, Podlesie Małe, Podlesie Duże, Wólka Czernięcińska, Zakłodzie, Gaj Gruszczański, Mokrelipie, Zaburze, Latyczyn, Chłopków, Podborcze, Dzielce, Gorajec Zagroble-Kolonia, Gorajec Stara Wieś- tzw. Tokarka.

zgodnie z opinią z dnia 15 września 2021r. wydaną przez Państwowego Inspektora Sanitarnego w Zamościu woda z wodociągu Radecznica nadaje się do spożycia.

 

 

Wprowadzone wcześniej ograniczenia wynikające z warunkowej przydatności wody do spożycia przestają obowiązywać.

 

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Turobin na V Festiwal Piosenki Patriotycznej w dniu 19 września 2021 r. do Muszli Sportowo-Koncertowej w Turobinie.

10:00 Msza Św. w Kościele pw. św. Dominika w Turobinie

11:15 Otwarcie Festiwalu w Muszli Sportowo-Koncertowej w Turobinie (występ Kapeli Turobińskiej i zespołu z Domu Senior+ z Tarnawy Dużej)

12:00 Prezentacje uczestników

Zapraszamy Mieszkańców Gminy
do zapisywania się na bezpłatne badania lekarza specjalisty - Neurologa,
które odbędą się w dniu 18  września 2021 r. w Domu Senior+ w Tarnawie Dużej.

Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia przyjmujemy w Urzędzie Gminy w Turobinie w godz. 7:15-15:00 do 16 września 2021 r. 

tel.: 84 68 33 335 

Podkategorie