Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Przewodniczący Rady zwołuje LXI Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 27 lutego 2023 roku o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.

Porządek obrad:

 

Otwarcie obrad.

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

2. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.

3. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.

4. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2022 r.

5.  Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

6. Ślubowanie sołtysa Sołectwa Olszanka.

7. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:

a).  projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/2011 Rady Gminy Turobin
z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów
i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.

b). projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turobin w 2023 roku.

c). projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska dla Gminy Turobin na lata 2023 – 2026  z perspektywą do roku 2030”.

d). projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Turobin.

e). projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Turobin do Stowarzyszenia pod nazwą Lubelski Okręg Przemysłu Rolno – Spożywczego.

f). projekt uchwały w sprawie wprowadzenia „Regulaminu korzystania z placów zabaw na terenie Gminy Turobin”.

g). projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w Komisji Budżetu, Finansów i Planowania.

h). projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania.

 i). projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

 j). projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2023-2034.

10. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie sesji.

 

          Przewodniczący

Rady Gminy Turobin

 

/-/ Ryszard Mróz

 

Komisja Rewizyjna odbędzie się dnia  20.02.2023 r. o godz. 16:00 w Urzędzie Gminy.
Temat: Kontrola wodociągów i oczyszczalni ścieków. Kontrola realizacji podatków od osób fizycznych i prawnych za 2022 r.
Komisja Budżetu, Finansów i Planowania odbędzie się dnia  20.02.2023 r. o godz. 15:30 w Urzędzie Gminy.
Temat: Sprawozdanie z działalności instytucji, które otrzymały dotację na realizację zadań z budżetu Gminy Turobin w 2022 r.

Bezpłatne porady prawne dla mieszkańców Gminy Turobin

22 luty 2023 r

w budynku Urzędu Gminy w Turobinie

w godzinach 8:00 - 15:00

zapisy pod nr tel 84 68 33 335

Drodzy Mieszkańcy

W związku z licznymi zgłoszeniami od firmy odbierającej odpady komunalne na terenie gminy Turobin dotyczącej nieprawidłowego wystawiania odpadów popiołu t.j, w kontenerach,
w uszkodzonych workach lub gorącego popiołu.

Prosimy o wystawianie odpadu zimnego popiołu z gospodarstw domowych w siwych workach, nie w pojemnikach na odpady zmieszane.

Zabrania się:

  • wystawiania gorącego odpadu popiołu z gospodarstw domowych !!!

  • wsypywania popiołu do pojemnika na odpady zmieszane !!!

W przypadku niestosowania się do tych zaleceń, odpad popiołu nie będzie odebrany w dniu odbioru przez firmę odbierającą odpady.

Jednocześnie apelujemy o racjonalne zagospodarowanie odpadów popiołu z gospodarstw domowych na terenach wiejskich (poza Turobinem) aby nie wpłynęło to na podwyżkę w opłacie za obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców naszej gminy.

Wójt Gminy Turobin Andrzej Kozina oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Turobinie zapraszają wszystkich mieszkańców, dzieci, młodzież i dorosłych na 

POTAŃCÓWKĘ PĄCZKIEM

Wieczór uświetnią:
KAPELA TUROBIŃSKA,  BAFLO

Na wszystkich przybyłych gości czekać będzie: słodki poczęstunek, kawa, herbata, napoje.

Zapraszamy w dniu 16.02.2023 (czwartek) o godz. 18:00

Sala Gimnastyczna w Zespole  Szkół w Turobinie

Podkategorie