Gmina Turobin realizuje przedsięwzięcie grantowe „Zwiększenie dostępności dla osób o szczególnych potrzebach w gminie Turobin”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jst  dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 Wartość grantu 74 000 zł.

 

Przedsięwzięcie przewiduje  następujące działania:

  • dostosowanie łazienki do potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Zespołu Szkół (dostępność architektoniczna) 
  • usługa doradcza w  ramach  dostępności cyfrowej i architektonicznej
  • zakup wyposażenia w ramach dostępności  komunikacyjno-informacyjnej (m.in. przenośna pętla indukcyjna, tablica tyflograficzna, powiększalnik przenośny).

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - komisja rozszerzona odbędzie się dnia 19 stycznia 2023 r o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy w Turobinie.

Temat: Sprawy oświatowe.

Informujemy, że do 31 stycznia 2023 r.

przyjmowane są wnioski na zakup  węgla w preferencyjnej cenie 1950,00 zł.

Z zakupu może skorzystać każde gospodarstwo domowe, które otrzymało dodatek węglowy.

Wnioski można składać w pokoju nr 7 w Urzędzie Gminy w Turobinie

 w godzinach pracy urzędu.

Jednocześnie przypominamy,

że Mieszkańcy, którzy dokonali zakupu węgla za pośrednictwem Urzędu Gminy w 2022 roku

proszeni są o niezwłoczne zgłaszanie się do pokoju nr 18 w celu odbioru faktur.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Przewodniczący Rady zwołuje LIX Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji.
Sesja odbędzie się w dniu 20 stycznia 2023 roku o godzinie 9:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
5. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
6. Informacja Wójta Gminy -przedstawienie wyników konsultacji społecznych w sprawie
nadania statusu miasta miejscowości Turobin.
7. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
8. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
a) projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Turobin na rok 2023.
b) projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Turobin na rok 2023.
c) projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Turobin na lata 2023 – 2026.
d) projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków.
e) projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielone w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
f) projekt uchwały w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Turobin.
g) projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2023-2034.
h) projekt uchwały w sprawie uznania skargi na działania Wójta Gminy Turobin z dnia 15 listopada 2022 roku za bezzasadną.
9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
10. Sprawy różne.
11. Zakończenie Sesji.
Przewodniczący
Rady Gminy Turobin
/-/ Ryszard Mróz

Podkategorie