Zarząd Koła PZW Turobin zaprasza chętnych członków koła do udziału w rywalizacji w zawodach wędkarskich o Puchar Wójta Gminy Turobin.
Zawody odbędą się w dniu 13.09.2020 na zbiorniku wodnym we Frampolu.
Zbiórka zawodników o godz. 7:00. Połów ryb na jedną wędkę spławikową według regulaminu PZW.

Dla zwycięzców przewidziane nagrody.                                                                                                                                                                                         Prezes Koła
                                                                                                                                                                                     Stanisław Bulinski

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Przewodniczący Rady zwołuje na wniosek Wójta Gminy Turobin XXV (nadzwyczajną) Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020 roku o godzinie 8.30 w budynku Urzędu Gminy
w Turobinie – Sala Posiedzeń.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego.
 3. Złożenie ślubowania przez radnego Rady Gminy, wg. treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 4. Stwierdzenie quorum.
 5. Uchwalenie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 7. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 8. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 9. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych.
 10. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
 1. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę.
 2. projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Turobin.
 3. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

11. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych.

12. Zakończenie Sesji.


Wójt Gminy Turobin
zaprasza  mieszkańców Turobina 
na spotkania konsultacyjne dotyczące odzyskania  praw miejskich przez Turobin,
które odbędą się  w dniach 28 sierpnia 2020 roku o godz. 18.30
oraz 6 września 2020 roku o godz.  17.00 w remizie OSP w Turobinie.

Zapraszamy do Kina Plenerowego w dniu 30 sierpnia 2020 r. Stadion Sportowy

Godzina 19:00 film dla dzieci "Praziomek"

Godzina 20:30 film "Zenek"

Prosimy o zabranie ze sobą własnych kocyków

Wstęp wolny

Podkategorie