Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 27.05.2022 r o godzinie 8:30 w Urzędzie Gminy w Turobinie

Temat: Sprawy bieżące.

Właściciele/zarządcy nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zobowiązani są do składania deklaracji, z jakich źródeł ciepła korzystają w terminie w terminie do 30 czerwca 2022 roku.

Niedopełnienie tego obowiązku, może skutkować nałożeniem kary w wysokości od 500 zł do nawet 5000 zł. 

Deklaracje będzie można składać elektronicznie przez Internet za pomocą profilu zaufanego , podpisu elektronicznego , za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB lub w wersji papierowej . Osoby, które nie będą mogły skorzystać z elektronicznej formy składania deklaracji, będą mogły złożyć ją w formie papierowej w siedzibie Urzędu Gminy Turobin w godzinach od 715 do 1515, w pokoju nr 9.

Więcej informacji, dotyczących utworzenia i funkcjonowania CEEB znajduje się na stronie internetowej Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego:

  https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq


                                                                                                                Turobin, dnia 24 maja 2022 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Przewodniczący Rady zwołuje XLVIII Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 31 maja 2022 roku o godzinie 14.00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.

  2. Stwierdzenie quorum.

  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

  4. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.

  5. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.

6. Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2021 rok.

7. Ocena zasobów pomocy społecznej Gminy Turobin za 2021 rok.

8. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

9. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:

  1. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Turobin w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

  2. projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turobin w 2022 roku.

  3. projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior+” w Tarnawie Dużej.

  4. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

  5. projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2022-2031.

10. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie Sesji.

                                                                                  Przewodniczący

Rady Gminy Turobin

/-/ Ryszard Mróz

INFORMACJA

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się dnia 23 maja 2022r  o godzinie 11:30. Komisja wyjazdowa do Dziennego Domu "Senior+" w Tarnawie Dużej.

Podkategorie