Starosta Biłgorajski informuje, że w związku ze szczególną sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju, dyżury w ramach punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego do odwołania prowadzone będą w formie dyżurów telefonicznych.

W gminie Turobin poradnictwo prowadzi radca prawny Justyna Birska-Fornal w godz. 8 - 12, w dniach:

 • październik 20, 27
 • listopad 3, 10, 17, 24
 • grudzień 1, 15, 29

tel.: 500 064 824

Uprzejmie  informuję, że  wszystkie osoby z terenu gminy Turobin,

które w IV naborze zgłoszeń lokalizacji złożyły wniosek nt. usuwania wyrobów zawierających azbest

zostały zakwalifikowane  do projektu „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego",

współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego  dla powiatu biłgorajskiego  do usuwania wyrobów zawierających azbest

wyłonił firmę P.P.H.U. WAGRA Wacław Ostrowski. 

Wykonawca będzie sukcesywnie kontaktować się z osobami zakwalifikowanymi  celem ustalenia  terminów realizacji prac.

Planowany termin rozpoczęcia prac na przełomie 2020/2021 roku.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Przewodniczący Rady zwołuje XXVI Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 9 października 2020 roku o godzinie 15.00 w budynku Zespołu Szkół w Turobinie- sala nad stołówką, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Uchwalenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.

6. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.

7. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Turobin za rok szkolny

2019/2020.

9. Informacja z wykonania budżetu Gminy Turobin za I półrocze 2020 r.

10. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:

a) projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania.

b) projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Turobin.

c) projekt uchwały w sprawie honorowego obywatelstwa Gminy Turobin oraz zasad i trybu jego nadania.

d) projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turobin.

e) projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

f) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

g) projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2020-2026.

11. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie Sesji.

Wójt Gminy Turobin zaprasza mieszkańców sołectw z terenu gminy

na spotkania konsultacyjne dotyczące odzyskania praw miejskich przez Turobin,

które odbędą się:

 • Rokitów dnia 27.09.2020 o godz. 16.00 w Remizie OSP w Rokitowie
 • Huta Turobińska 27.09.2020 o godz. 15.30 w Remizie OSP w Hucie Turobińskiej
 • Tokary dnia 27.09.2020 o godz. 15.00 w Remizie OSP w Tokarach

 Wójt Gminy Turobin zaprasza mieszkańców sołectw z terenu gminy na spotkania konsultacyjne dotyczące odzyskania  praw miejskich przez Turobin, które odbędą się:

 • Gródki Pierwsze i Gródki Drugie dnia 22.09.2020 o godz. 19.00
  w Remizie OSP w Gródkach Drugich
 • Zagroble i Załawcze dnia 24.09.2020 o godz. 19.00 w Remizie OSP w  Załawczu
 • Olszanka dnia 23.09.2020 o godz. 19.00 w siedzibie Angloagroturystyki

Podkategorie