Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu Gródki, zaopatrującego Gródki Pierwsze, Gródki Drugie, Hutę Turobińską, Tokary,
Kolonia Otrocz - Gmina Chrzanów, Kolonia Kondraty - Gmina Goraj

stwierdzono obecność bakterii typu coli.

Woda nadaje się do spożycia po przegotowaniu.

Przegotowania wymaga też woda do:

 • przygotowania posiłków
 • mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw
 • mycia zębów i naczyń
 • kąpieli noworodków i niemowląt

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania nowego komunikatu.

Uwaga.

Wodę należy gotować przez minimum 2 minuty a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Woda bez przegotowania może być stosowana do prania odzieży, prac porządkowych i spłukiwania toalet.

Ważny komunikat dla wyborców dotyczący udziału w ponownym głosowaniu.

1. Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą dokonane przed pierwszym głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r. dotyczy również ponownego głosowania w dniu 12 lipca 2020 r. (tzw. II tury wyborów). W ponownym głosowaniu pakiet wyborczy zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed głosowaniem w dniu 28 czerwca 2020 r.

Wyborcy w kraju, którzy nie zgłosili zamiaru głosowania korespondencyjnego przed pierwszym głosowaniem, mogą zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego
w ponownym głosowaniu do dnia 30 czerwca 2020 r.

Wyborcy, którzy zgłosili zamiar głosowania korespondencyjnego mogą wziąć udział
w głosowaniu w innym obwodzie, ale tylko bezpośrednio w lokalu wyborczym (nie w formie korespondencyjnej). Będzie to możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, w której są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców. Zaświadczenie może być pobrane wyłącznie do czasu wysłania pakietu wyborczego.

2. Wyborcy wpisani na swój wniosek do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania (zarówno w kraju jak i za granicą) będą ujęci w tym samym spisie wyborców w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 r. Nie ma możliwości dopisania do innego spisu wyborców. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie, będzie możliwe wyłącznie po otrzymaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy,
w której wyborcy są ujęci w spisie wyborców lub od konsula, który dopisał wyborcę do spisu wyborców.

3. Osoby wpisane do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów w pierwszym głosowaniu w dniu
28 czerwca 2020 r. będą ujęte w tym spisie wyborców również w ponownym głosowaniu. Wzięcie udziału w głosowaniu w innym obwodzie będzie możliwe po otrzymaniu  zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, który sporządził spis wyborców. Ponadto wyborcy, którzy opuścili szpital, zakład pomocy społecznej, zakład karny lub areszt śledczy po dniu pierwszego głosowania będą mogli być dopisani do spisu wyborców przez obwodową komisję wyborczą w miejscu stałego zamieszkania, jeżeli udokumentują, że opuścili tę jednostkę przed dniem ponownego głosowania.

Jedynie wyborcy stale zamieszkali w gminie, na której obszarze znajduje się zakład leczniczy, dom pomocy społecznej, zakład karny i areszt śledczy lub oddział zewnętrzny takiego zakładu i aresztu, którzy po sporządzeniu przez kierownika tej jednostki wykazu wyborców w niej przebywających, opuścili tę placówkę, zostaną wykreśleni ze spisu wyborców sporządzonego dla tej jednostki i będą ujęci w spisie wyborców właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Turobin

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

Szkoły Podstawowej w Gródkach              

Gródki Drugie 100, 23-465 Turobin

 

Organ prowadzący szkołę: Gmina Turobin;  adres: ul. Rynek 4, 23-465 Turobin

OAiK.0002.5.2020.BM                                                                                                 Turobin, dnia 18 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1815 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje XXIII Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 roku  o godzinie 14.30 w budynku Zespołu Szkół  w Turobinie – sala gimnastyczna.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 6. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 7. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
 8. Raport o stanie Gminy Turobin za rok 2019- dyskusja
 9. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:

a) projekt uchwały w sprawie honorowego obywatelstwa Gminy Turobin oraz zasad i trybu jego nadania.

b) projekt uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Turobin.

c) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019.

d) projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Turobin za rok 2019.

e) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

f) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do aktualizacji i przedłużenia okresu obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Turobin.

g) projekt uchwały w sprawie wezwania do uzupełnienia petycji.

h) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

i) projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2020-2026.

 

10. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie Sesji.

Turobin, dnia 15.06.2020 r.

 

Ogłoszenie o naborze

Wójt Gminy Turobin - Gminny Komisarz Spisowy  ogłasza nabór na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 4  ustawy z dnia 31 lica 2019 roku o powszechnym spisie rolnym  w 2020 roku (Dz. U. poz. 1728) podaje się do publicznej wiadomości informację o naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych do spisu rolnego na terenie Gminy Turobin

Podkategorie