Działając zgodnie z treścią art.19 ust.6 ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz.1059, z poźn. zm.) oraz art. 39 ust.1 i art. 54 ust. 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.) w dniach 12.10.2015 r. – 02.11.2015 r. dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu projektu „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Turobin” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Podkategorie