Bezpłatne porady prawne odbędą się dnia 26.10.2022 r. w godzinach 8-15 w Urzędzie Gminy w Turobinie.

Do 15 listopada 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski w formie elektronicznej o przyznanie pomocy na wymianę azbestowych pokryć dachowych na budynkach wykorzystywanych do produkcji rolnej. Maksymalna powierzchnia, do której rolnikom przysługuje wsparcie, wynosi 500 m2, a stawka pomocy to 40 zł/m2. Wymiana musi dotyczyć całego dachu.

Uwaga! Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacana zaliczka w wysokości 50% wartości wsparcia, o ile wnioskodawca wystąpił o przyznanie tej zaliczki we wniosku o objęcie wsparciem.
Wnioski przyjmuje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie elektronicznej. Trzeba będzie skorzystać z formularza udostępnionego przez Agencję na PUE.

Pełna informacja z linkami do pobrania potrzebnych załączników i instrukcją wypełniania wniosku znajduje się pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/arimr/dzialanie-5-wymiana-pokryc-dachowych-z-materialow-szkodliwych-dla-zdrowia-lub-srodowiska-w-gospodarstwach-nabor-2022 

Komisja Rewizyjna odbędzie się dnia 26.10.2022 r. o godz. 7:15.Temat: Kontrola wydatków Gminy Turobin na fundusz sołecki za 2022 r.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji odbędzie się dnia 26.10.2022 r. o godz. 7:30. Temat: Omówienie spraw bieżących.

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu odbędzie się dnia 26.10.2022 r. o godz. 9:00.Temat: Przygotowania do Narodowego Święta Niepodległości. Omówienie spraw bieżących.

Komisja Budżetu, Finansów i Planowania odbędzie się dnia 26.10.2022 r. o godzinie 8:00. Temat: Analiza stanu realizacji budżetu Gminy Turobin za I półrocze 2022  r. 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Przewodniczący Rady zwołuje LIV Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 28 października 2022 roku o godzinie 16:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń. 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  4. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
  5. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
  6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Turobin za rok szkolny 2021/2022.
  7. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
  8. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:

- projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Turobin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 r.

- projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Turobin w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Turobin.

- projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

- projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2022-2031.

9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie Sesji.

                                                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                                          Rady Gminy Turobin

                                                                                                                             /-/ Ryszard Mróz

 

Podkategorie