Ustawa  z dnia 15 września  2022 roku  o szczególnych  rozwiązaniach   w zakresie niektórych źródeł ciepła  w związku z sytuacja na rynku paliw  przewiduje dopłaty dla podmiotów wrażliwych. Są to m.in. szpitale, noclegownie, szkoły, kościoły etc. które samodzielnie kupują paliwa w celach grzewczych. Dodatek wypłaca się na wniosek osoby albo osób uprawnionych do reprezentowania wspomnianych podmiotów. Dodatek dotyczy  podmiotów, które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności.

Podmioty wrażliwe mogą liczyć na dodatek w wysokości 40 proc. różnicy między zakładanymi średnimi rocznymi kosztami zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, kupionego w 2022, a uśrednionymi kosztami zakupu z ostatnich dwóch lat pod warunkiem, że źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

 Do wniosku należy dołączyć:

  • oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu,
  • dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń wnioskowanej kwoty.
  • dokumenty zakupu opału w tym roku na poziomie przynajmniej 50 proc. zapotrzebowania

Miejsce:  informacje można uzyskać  pod nr telefonu 84 683 33 35 wew. 40.

Wnioski przyjmowane będą do  30 listopada 2022 roku w  Urzędzie Gminy, pokój nr 9.

Tytuł Rozmiar Odsłon Pobierz
wniosek o dodatek 35.88 kb 75 Pobierz
klauzula 55.50 kb 24 Pobierz Zobacz

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Przewodniczący Rady zwołuje na wniosek Wójta Gminy LIII Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji .
Sesja odbędzie się w dniu 29 września2022 roku o godzinie 18.00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Stwierdzenie quorum.
3. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
a)
projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Biłgorajskiemu pomocy rzeczowej
na realizację zadania publicznego.
b)
projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Turobin w sprawie nadania statusu miasta miejscowości
Turobin.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie Sesji.
Przewodniczący
Rady Gminy Turobin
/-/ Ryszard Mróz

Wspólna komisja Rady Gminy Turobin odbędzie się dnia 23 września 2022 r o godzinie 18:00 w Urzędzie Gminy w Turobinie. 

OAiK.0002.9.2022.BM
Turobin, dnia 20 września 2022 r.
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Przewodniczący Rady zwołuje LII Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 27 września 2022 roku o godzinie 14.00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.
Porządek obrad:
1.
Otwarcie obrad.
2.
Stwierdzenie quorum.
3.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.
Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
5.
Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
6. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
7. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
a)
projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Biłgorajskiemu pomocy rzeczowej
na realizację zadania publicznego.
b)
projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny
ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń
wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez gminę Turobin.
c)
projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Turobin w sprawie nadania statusu miasta miejscowości
Turobin.
d)
projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
e)
projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
f)
projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022
rok.
8. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie Sesji.
Przewodniczący
Rady Gminy Turobin
/-/ Ryszard Mróz
Planowane terminy zebrań wiejskich dotyczących ustalenia funduszu sołeckiego na 2023 r.
20 września 2022 r
1. Tokary 18:00
22 września 2022 r
1. Żabno 17:00
2. Zabłocie 17:00
24 września 2022 r
1. Załawcze 18:00
25 września 2022 r
1. Gródki Pierwsze godzina 16:00
2. Gródki Drugie 16:00
3. Guzówka Kolonia 15:00
4. Nowa Wieś 14:00
5. Rokitów 14:00
6. Tarnawa Mała 19:00

Podkategorie