Turobin, dnia 19 września 2022r.
RG. 6220.18.2022.KA
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Turobin, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.)
zawiadamia społeczeństwo o możliwości zapoznania się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:„Punkt do zbierania złomu’’ zlokalizowanej na działce nr 1682/1, ul. Piłsudskiego 48, 23-465 Turobin. Działka zlokalizowana jest w miejscowości Turobin, w gminie Turobin w powiecie biłgorajskim, województwo lubelskie,”. Istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy. Podano do publicznej wiadomości w dniu 19 września 2022r. poprzez:-
zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w
Turobinie;
-przekazanie informacji Sołtysom sołectw: Turobin do publicznej wiadomości w
sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń;
-ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego
w sprawie, to jest na urzędowej tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

18 września 2022 r w Turobinie

Serdecznie zapraszamy na VI edycję Festiwalu Piosenki Patriotycznej.

Serdecznie zapraszamy na Senioriadę, która odbędzie się 17 września w muszli sportowo-koncertowej w Turobinie.

                                               INFORMACJA                                                                                                                                                           

W dniu 17 września ( sobota) 2022r. wydawana będzie żywność w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

w Remizie w Turobinie.Produkty do wydania to cukier, olej, makaron, mleko, filet z makreli.

Godz. 8.00 - 10.00 Żurawie, Gaj Czernięciński, Wólka  Czernięcińska, Czernięcin Główny, Czernięcin Poduchowny, Zabłocie, Nowa Wieś

 

Godz. 10.00- 12.00 Tokary, Huta Turobińska, Gródki Pierwsze, Gródki Drugie

 

                            Przerwa od 12.00 do 12.30

 

Godz. 12.30- 14.30 Tarnawa Mała, Tarnawa Duża, Tarnawa   Kolonia, Zagroble, Rokitów, Olszanka

 

Godz. 14.30- 16.30 Żabno, Żabno Kolonia, Guzówka Kolonia,  Elizówka

 

Godz. 16.30- 17.30 Turobin, Przedmieście Szczebrzeszyńskie,  Załawcze

Podkategorie