Planowane terminy zebrań wiejskich dotyczących ustalenia funduszu sołeckiego na 2023 r.
20 września 2022 r
1. Tokary 18:00
22 września 2022 r
1. Żabno 17:00
2. Zabłocie 17:00
24 września 2022 r
1. Załawcze 18:00
25 września 2022 r
1. Gródki Pierwsze godzina 16:00
2. Gródki Drugie 16:00
3. Guzówka Kolonia 15:00
4. Nowa Wieś 14:00
5. Rokitów 14:00
6. Tarnawa Mała 19:00
Turobin, dnia 19 września 2022r.
RG. 6220.18.2022.KA
OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Turobin, działając na podstawie art. 38 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 ze zm.)
zawiadamia społeczeństwo o możliwości zapoznania się z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn:„Punkt do zbierania złomu’’ zlokalizowanej na działce nr 1682/1, ul. Piłsudskiego 48, 23-465 Turobin. Działka zlokalizowana jest w miejscowości Turobin, w gminie Turobin w powiecie biłgorajskim, województwo lubelskie,”. Istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy. Podano do publicznej wiadomości w dniu 19 września 2022r. poprzez:-
zamieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w
Turobinie;
-przekazanie informacji Sołtysom sołectw: Turobin do publicznej wiadomości w
sposób zwyczajowo przyjęty poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń;
-ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty, w siedzibie organu właściwego
w sprawie, to jest na urzędowej tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

18 września 2022 r w Turobinie

Serdecznie zapraszamy na VI edycję Festiwalu Piosenki Patriotycznej.

Serdecznie zapraszamy na Senioriadę, która odbędzie się 17 września w muszli sportowo-koncertowej w Turobinie.

Podkategorie