Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) Przewodniczący Rady zwołuje LXV Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 27 czerwca 2023 roku o godzinie 14:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.

 

Porządek obrad:

 

1.        Otwarcie obrad.

2.        Stwierdzenie quorum.

3.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

4.        Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.

5.        Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.

6.    Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

7.    Raport o stanie Gminy Turobin za rok 2022- dyskusja.

8.    Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:

a)       projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2022.

b)       projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Turobin za rok 2022.

c)       projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

d)      projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 rok.

e)       projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2023-2036.

9.    Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

10.   Sprawy różne.

11.   Zakończenie Sesji. 

 

          Przewodniczący

Rady Gminy Turobin

 

/-/ Ryszard Mróz

I Międzygminny Przegląd Piosenki Ludowej i Biesiadnej w Turobinie

2 lipiec 2023 r.

Zgłoszenia przyjmowane są do 16 czerwca 2023 r.

Wójt Gminy Turobin ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Szymona Szymonowicza w Czernięcinie, Czernięcin Główny 159, 23-465 Turobin.

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Turobin,  adres: ul. Rynek 4, 23-465 Turobin

 Do konkursu na stanowisko dyrektora mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449 ze zm.)

 Postępowanie konkursowe przeprowadzone zostanie zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1428)

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem  "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej    w Czernięcinie", w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Turobin ul. Rynek 4, 23-465 Turobin, w terminie do dnia 26 czerwca 2023 r. do godz. 15.15

 Dodatkowych informacji udziela Zespół Obsługi Ekonomiczno –Administracyjnej Szkół      w Turobinie tel. 84 683-32-31.

ogłoszenie o konkursie na dyrektora szkoły

doc

oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Rozmiar: 37.89 kb
Odsłon : 22
Data dodania: 2023-06-13
pdf

zarządzenie

Rozmiar: 685.03 kb
Odsłon : 38
Data dodania: 2023-06-13
pdf

ogłoszenie o konkursie

Rozmiar: 1.69 mb
Odsłon : 39
Data dodania: 2023-06-13

 

Wójt Gminy Turobin Andrzej Kozina

zaprasza na bezpłatne porady prawne 

dla Mieszkańców Gminy Turobin,

które odbędą się 15 czerwca 2023 r.

w godz.: 8:00-15:00 

w budynku Urzędu Gminy Turobin.

Zapisy w sekretariacie Urzędu lub pod nr tel. 84 68 33 335

Zapraszamy wszystkich chętnych na zbiórkę krwi

Turobin, 18 czerwiec 2023 r. w dniu zawodów międzygminnych sportowo-pożarniczych

w godzinach 11:00-15:00

plac przy Zespole Szkół w Turobinie

Podkategorie