OO. Bernardyni, Wójt Gminy Radecznica, GCK w Radecznicy oraz Rada Sołecka wsi Radecznica zapraszają na Międzygminne Święto Dziękczynienia Rolników za Plony w dniu 4 września 2016 r.

Punkt informacyjny KRUS wznawia działanie z dniem 1 września 2016 r. w pok. nr 5 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie. Godziny przyjmowania petentów zostaną ustalone i podane do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej urzędu oraz na tablicach ogłoszeń.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r , poz. 446 ) zwołuję XXII Sesję Rady Gminy Turobin VII kadencji.

Sesja odbędzie się w dniu 19 sierpnia 2016 roku o godzinie 10:30 w budynku Urzędu Gminy – sala posiedzeń.

Rada Ministrów  1 grudnia 2015 r. (Dz. U.  z 2015 r. poz.2042) określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2016 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 1,00 zł od litra oleju.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że wysokość składki na ubezpieczenie społeczne rolników za III kwartał 2016 r. wynosi 390,00 zł, w tym:

- na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie 126,00 zł

- na ubezpieczenie emerytalno-rentowe 264,00 zł

Jednocześnie informujemy, że nie otrzymanie przekazu do zapłaty nie zwalnia z obowiązku opłacenia składki w wyznaczonym terminie.

Podkategorie