Komisja Rewizyjna odbędzie się w piątek 26 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Gminy w Turobinie o godzine 16:00.

Temat: Kontrola wydatków na Straże Pożarne za 2021 r. i za I półrocze 2022 r.

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym z powodu awarii wodociągu  w Wólce Czernięcińskiej do godziny 13 nastąpi przerwa w dostawie wody.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Przewodniczący Rady zwołuje LI Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji.
Sesja odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2022 roku o godzinie 9.00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.
Porządek obrad:
1.Otwarcie obrad.
2.Stwierdzenie quorum.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
5.Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
6. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
7. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
a) projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Turobin.
b) projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad przyznawania diet dla radnych Rady Gminy Turobin.
c) projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
d) projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2022/2023 w Gminie Turobin.
e) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
f) projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2022-2031.
8. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
9. Sprawy różne.
10. Zakończenie Sesji.
Przewodniczący
Rady Gminy Turobin
/-/ Ryszard Mróz
W dniu 11.08.2022 roku opublikowana została ustawa o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692), która weszła w życie z dniem 12.08.2022 r. Informujemy, że wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego określi Minister właściwy do spraw energii w drodze rozporządzenia. Dokumenty nie zostały jeszcze opublikowane. Procedura obsługi wniosków o wypłatę dodatku węglowego dla mieszkańców Gminy Turobin zostanie ogłoszona po opublikowaniu stosownego rozporządzenia.

Zgodnie z treścią ustawy dodatek węglowy przysługuje:

Osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

Dodatek węglowy wynosi jednorazowo 3000 zł zarówno dla gospodarstwa domowego jednoosobowego, jak i gospodarstwa wieloosobowego.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).
 

Wniosek o przyznanie dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 roku.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Tytuł Rozmiar Odsłon Pobierz
wniosek o dodatek 35.88 kb 83 Pobierz
klauzula 55.50 kb 38 Pobierz Zobacz

Podkategorie