INFORMACJA
W dniu 13 sierpnia
( sobota) 2022r. wydawana będzie żywność
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014
-
2020
w Remizie w Turobinie.
Produkty do wydania to mleko, makaron i filet z makreli w oleju.
Godz. 8.00
-
10.00
Żurawie, Gaj Czernięciński, Wólka
Czernięcińska, Czernięcin Główny, Czernięcin
Poduchowny, Zabłocie, Nowa Wieś
Godz. 10.00
-
12.00
Tokary, Huta Turobińska, Gródki Pierwsze,
Gródki Drugie
Godz. 12.00
-
14.00
Tarnawa Mała, Tarnawa Duża, Tarnawa
Kolonia, Zagroble, Rokitów, Ol
szanka
Godz. 14.00
-
16.00
Żabno, Żabno Kolonia, Guzówka Kolonia,
Elizówka
Godz. 16.00
-
17.00
Turobin, Przedmieście Szczebrzeszyńskie,
Załawcze
Prosimy o zabranie ze sobą reklamówek i dostosowanie się
do wyznaczonych godzin!!!!

 

Na podstawie art. 20 ust. 3  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje na wniosek Wójta Gminy Turobin L Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu
25 lipca 2022 roku o godzinie 8:00 w budynku Urzędu Gminy w Turobinie – sala posiedzeń.

 

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 4. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych.
 5. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
 6. projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Biłgorajskiemu na realizację zadania publicznego.
 7. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.
 8. projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2022-2031.
 9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie Sesji.  

 

 

  

 

          Przewodniczący

Rady Gminy Turobin

 

/-/ Ryszard Mróz

 

Podkategorie