Prawo zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych mają pełnomocnicy komitetów wyborczych oraz wyborcy, którzy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury. Komisarz wyborczy może powołać wyborcę, który samodzielnie zgłosił swoją kandydaturę, w skład obwodowej komisji wyborczej w przypadku konieczności uzupełnienia jej składu.

Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem urzędu gminy właściwego dla siedziby danej komisji.

Kandydat na członka komisji musi spełnić następujące warunki:

1) jest obywatelem polskim;
2) najpóźniej w dniu zgłoszenia kończy 18 lat;
3) stale zamieszkuje na obszarze województwa lubelskiego oraz jest wpisany do stałego rejestru wyborców jednej z gmin w tym województwie,
4) nie jest ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu
5) nie jest pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
6) nie jest pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu;

Członkiem komisji nie może być:

1) kandydat w wyborach;
2) komisarz wyborczy;
3) pełnomocnik wyborczy komitetu wyborczego;
4) pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego;
5) urzędnik wyborczy;
6) mąż zaufania;
7) obserwator społeczny;
8) osoba będąca w stosunku do kandydata w wyborach: małżonkiem, wstępnym, zstępnym, rodzeństwem, małżonkiem zstępnego, wstępnego lub przysposobionego, osobą pozostającą w stosunku przysposobienia;
9) pełnomocnik, o którym mowa w art. 55 Kodeksu wyborczego, w komisji właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania w jej imieniu.

Z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku o zamknięciu dla interesantów Urzędu Gminy Turobin i ograniczeniu przyjmowania interesantów, a jednocześnie biorąc pod uwagę bieg kalendarza wyborczego, stanowiącego załącznik do postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 184), w tym m.in. w zakresie przyjmowania przez urzędników wyborczych za pośrednictwem urzędów gmin zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, informuje się, że istnieje możliwość:

  1. Zgłaszania kandydatów na członków komisji poprzez przesłanie (najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu) w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej. Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń).
  2. W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:

a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,

b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie (pracownik urzędu gminy) za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny)

Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer telefonu do kontaktów w sprawie przyjmowania zgłoszeń: 84 6833335 wew. 41 lub 39.

 

Załączniki:

Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach.

Zgłoszenie wyborcy w trybie art. 182 § 8c Kodeksu wyborczego – uzupełnienie składu przez Komisarza Wyborczego