Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1815 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje XXII Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się dnia 29 kwietnia 2020 roku o godzinie 10:00 w Zespole Szkół w Turobinie na dolnej sali gimnastycznej.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 6. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 7. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
 8. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Turobinie za rok 2019.
 9. Sprawozdanie z Realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Turobin za 2019 rok.
 10. Sprawozdanie z Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2019 rok.
 11. Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2019 rok.
 12. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turobinie za 2019 rok.
 13. Ocena Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Turobin za 2019 rok.
 14. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019.
 15. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
 1. projekt uchwały projekt uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Biłgorajskiemu pomocy finansowej na realizację zadania publicznego;
 2. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turobin;
 3. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/32/2011 Rady Gminy Turobin z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;
 4. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok;
 5. projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turobin na lata 2020-2026;
 6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym. 
 1. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie Sesji.