Nazwa sprzedającego:

Gmina Turobin,

23-465 Turobin

NIP 918-19-71-107

REGON 950369184

 

Opis przedmiotu sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód uniwersalny-pożarniczy marki STAR,  typ-model: 005 GBA 2.5/16, rok produkcji 1977, nr rejestracyjny LBL 50 XU, sprawny, będący własnością Gminy Turobin.

Dane identyfikacyjne pojazdu:

 1. data pierwszej rejestracji – 13.03.1977r.,
 2. stan drogomierza – 29 889,6 KM
 3. numer identyfikacyjny – 03914
 4. numer rejestracyjny – LBL 50XU
 5. rodzaj paliwa - olej napędowy
 6. pojemność silnika – 6842 cm3
 7. Liczba miejsc siedzących 6

1.Złożenie oferty stanowiącej załącznik nr 1.  Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, złożona w terminie do dnia 18.05.2020r. do godz. 10.00. Załącznik można pobrać w Urzędzie Gminy w Turobinie lub pobrać ze strony internetowej Urzędu Gminy w Turobinie https://ugturobin.bip.lubelskie.pl/

Oferta powinna zawierać:

- imię i nazwisko lub nazwę oferenta,

- adres siedziby oferenta,

- datę sporządzenia oferty,

- oferowaną cenę,

- oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami I przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje je bez zastrzeżeń .

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.05.2020r. o godz. 10.05 w Urzędzie Gminy w Turobinie, 23-465 Turobin – sala posiedzeń.

Pozostałe informacje:

1.Samochód można oglądać codziennie w godzinach od 7.30 do 15.30  Park Garażowy (obok przedszkola) w Turobinie, ul. Piłsudskiego 28, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

2.Nabywcą zostaje uczestnik przetargu, który zaoferuje najwyższą cenę zakupu, nie niższą niż 5.800 zł.

3.Złożenie jednej ważnej oferty wystarcza do przeprowadzenia przetargu.

4.Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania bez podania przyczyny lub prawo zamknięcia  bez wybrania jakiejkolwiek oferty.

 1. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta, zostanie dodatkowo przeprowadzona ustna licytacja.

6.Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia w miejscu i terminie wyznaczonym przez Sprzedającego.

7.Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia i wpłynięciu należności na wskazane w umowie konto oraz po podpisaniu umowy sprzedaży (stanowiącej załącznik nr 2) i protokołu zdawczo- odbiorczego (stanowiącego załącznik nr 3).

8.Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udziela Pan Piotr Maciąg pod nr telefonu 84 683 33 35 wew. 32.

 1. Gmina Turobin nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu samochodu.

Klauzula informacyjna

 W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. „RODO”) zgodnie z art. 13 ust.1 i 2, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Gminy w Werbkowicach i o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.

1.Administratorem danych osobowych w Urzędzie Gminy w Turobinie jest Wójt Gminy Turobin z siedzibą w Turobinie, ul. Rynek 4, 23-465 Turobin, tel. 084 68-33-335, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.Wójt Gminy Turobin wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Krzysztof Gołaszewski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań i obowiązków w szczególności w toku postępowań, wynikających z przepisów prawa,

4.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,

 1. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt. 3, nie krócej jednak, niż przez okres wskazany w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w określonych przypadkach zbierane są dodatkowe dane osobowe (np. numery telefonu, adresy poczty elektronicznej e-mail) w celu ułatwienia kontaktu petenta z urzędem i wówczas wymagana jest pisemna zgoda petenta,
 3. W ramach postępowań prowadzonych na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania,
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

9.Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu), polegającego na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności: do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, stanu zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się,

10.Administrator nie będzie przetwarzać danych osobowych w innym celu niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane na podstawie przepisów prawa,

11.Pani/Pana dane mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej w związku z umowami międzynarodowymi i zadaniami wynikającymi z ustaw krajowych.

 

                                                                        Zatwierdził:

                                                                              Wójt Gminy

                             Andrzej Kozina

samochód strażacki

docx

Załącznik nr 1

Rozmiar: 2.78 kb
Odsłon : 86
Data dodania: 2020-05-06
docx

Załącznik nr 2

Rozmiar: 3.74 kb
Odsłon : 72
Data dodania: 2020-05-06
docx

Załącznik nr 3

Rozmiar: 2.69 kb
Odsłon : 72
Data dodania: 2020-05-06