Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.

Realizacja projektu obejmuje demontaż, odbiór, transport oraz unieszkodliwienie odpadów azbestowych.

Osoba fizyczna ubiegająca się o wsparcie obowiązana jest w terminie naboru złożyć następujące dokumenty:

  • zgłoszenie lokalizacji dotyczące nieruchomości na której znajdują się wyroby zawierające azbest (załącznik nr 1);
  • w przypadku gdy eternit znajduje się na dachu: Kopię zgłoszenie do starostwa zamiaru wykonania demontażu (potwierdzone za zgodność z oryginałem) oraz Oświadczenie Wnioskodawcy iż organ lub instytucja do której zostało dostarczone Zgłoszenie, nie złożyła sprzeciwu (załącznik nr la) (albo zaświadczenie organu administracji architektoniczno- budowlanej o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu) lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię prawomocnego pozwolenia na rozbiórkę budynku lub przebudowę dachu złożonego do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej;

o w przypadku gdy azbest został zdemontowany po 6.05.2004 r. i znajduje się na ziemi: Oświadczenie o prawidłowości wykonania demontażu (załącznik 2a)

Osoba która złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sam odbiór odpadów azbestowych z ziemi. W tym przypadku należy złożyć Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu z demontażu na odbiór odpadu z ziemi (załącznik nr 3a). Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.

Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 - 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób z poprzednich trzech naborów.

Osoba do kontaktu: Aleksandra Ogorzałek 84 683 33 35 wewn. 23

Regulamin projektu oraz dokumenty do pobrania poniżej.

azbest 2020

pdf

zał. nr 1 - Zgłoszenie lokalizacji

Rozmiar: 434.49 kb
Odsłon : 175
Data dodania: 2020-05-25
pdf

zał. nr 2a - Oświadczenie o demontażu zgodnie z przepisami

Rozmiar: 201.72 kb
Odsłon : 120
Data dodania: 2020-05-25
pdf

zał. nr 1a - Oświadczenie - brak sprzeciwu

Rozmiar: 113.47 kb
Odsłon : 79
Data dodania: 2020-05-25