Turobin, dnia 27 maja 2020 r.

 

Znak sprawy: OAiK.0050.54.2020

Zarządzenie Nr 54

Wójta Gminy Turobin

z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Turobin

Na podstawie art.33, ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz.1875 ze zm.), art.129 § 2 i art.130 § 2 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) oraz Zarządzenia nr 58 Wójta Gminy Turobin z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu pracy Urzędu Gminy Turobin" zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam dzień 12 czerwca 2020 r. /piątek/ wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Turobin za dzień 15 sierpnia 2020 r. święto przypadające w sobotę w 2020 r.

§ 2

Zarządzenie podaje się do wiadomości pracowników przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turobin oraz do wiadomości publicznej prze opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.