OAiK.0002.5.2020.BM                                                                                                 Turobin, dnia 18 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1815 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje XXIII Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 26 czerwca 2020 roku  o godzinie 14.30 w budynku Zespołu Szkół  w Turobinie – sala gimnastyczna.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Stwierdzenie quorum.
  3. Uchwalenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
  6. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
  7. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
  8. Raport o stanie Gminy Turobin za rok 2019- dyskusja
  9. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:

a) projekt uchwały w sprawie honorowego obywatelstwa Gminy Turobin oraz zasad i trybu jego nadania.

b) projekt uchwały w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Gminy Turobin.

c) projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2019.

d) projekt uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Turobin za rok 2019.

e) projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

f) projekt uchwały w sprawie przystąpienia do aktualizacji i przedłużenia okresu obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Turobin.

g) projekt uchwały w sprawie wezwania do uzupełnienia petycji.

h) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

i) projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2020-2026.

 

10. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie Sesji.