OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Turobin

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora:

Szkoły Podstawowej w Gródkach              

Gródki Drugie 100, 23-465 Turobin

 

Organ prowadzący szkołę: Gmina Turobin;  adres: ul. Rynek 4, 23-465 Turobin

 1. Do konkursu na stanowisko dyrektora mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597 ze zm.), a w szczególności, które:
 • posiadają stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego;
 • posiadają wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej lub posiadają wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole podstawowej;
 • ukończyły studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycielidotyczy również osób niebędących nauczycielami;
 • posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 • uzyskały:

a) co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub

b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo

c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni

- przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku,         o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U.  z  2020 r. poz. 910), jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

6) spełniają warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;

7) mają pełną zdolność do czynności prawnych i korzystają z pełni praw publicznych – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;

8) nie były prawomocnie ukarane karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215),
a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz nie toczy się przeciwko nim postępowanie dyscyplinarne;

9) nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;

10) nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

11) nie były karane zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 ze zm.) – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;

12) w przypadku cudzoziemców - posiadają znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 ze zm.)  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480), ukończyły studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub są tłumaczami przysięgłymi języka polskiego. – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;

13) złożyły oświadczenie lustracyjne bądź informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do właściwej dla miejsca zamieszkania siedziby kuratorium oświaty – zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 ze zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r. – dotyczy również osób niebędących nauczycielami;

14) posiadają obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej – w przypadku osób niebędących nauczycielami;

15) posiadają wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny – w przypadku osób niebędących nauczycielami;

16) posiadają co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osób niebędących nauczycielami;

17) nie toczy się przeciwko nim postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne – w przypadku osób niebędących nauczycielami.

 

 1. Oferty osób przystępujących do konkursu na stanowisko dyrektora powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły;

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

 1. stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo
 2. stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
 3. stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

 1. imię (imiona) i nazwisko,
 2. datę i miejsce urodzenia,
 3. obywatelstwo,
 4. miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6) w przypadku cudzoziemca - poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie:

 1. dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 ze zm.)  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1480 lub
 2. dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska lub
 3. dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego;

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1440 ze zm.);

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 306 ze zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed 1 sierpnia 1972 r.;

12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia      nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela;

13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w 76         ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287) lub karą dyscyplinarną,   o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 ze zm.) (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.2;

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

16) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanowiące załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 1. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, numerem telefonu i dopiskiem "Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródkach", w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Turobin ul. Rynek 4, 23-465 Turobin, w terminie do dnia 15 lipca 2020 r. do godz. 15.15
 2. W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data doręczenia przesyłki do Urzędu Gminy Turobin.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert w postaci elektronicznej.
 4. Dodatkowych informacji udziela Zespół Obsługi Ekonomiczno –Administracyjnej Szkół w Turobinie tel. 84 683-32-31.
 5. Konkurs na stanowisko dyrektora przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Turobin.
 6. O dokładnym miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną poinformowani indywidualnie. Na żądanie Wójta Gminy Turobin kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4-7, 12 i 13. Ponadto przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych osobowych  (Dz. Urz. UE. L. 2016 r. Nr 119, str. 1) (dalej jako RODO), informujemy że: 

 

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Turobin z siedzibą przy Rynek 4; 23-465 Turobin, Tel./fax 84 683-33-35, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Turobin jest Krzysztof Gołaszewski, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Gródkach, w szczególności w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje oraz archiwizacji dokumentów po przeprowadzeniu naboru.
 5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są:
  • przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( U. z  2020 r. poz. 910)   oraz  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U.  z 2017 r. poz. 1587 ze zm.);
  • niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)– w zakresie danych zebranych podczas postępowania konkursowego. Administrator Danych ma uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności – jest to niezbędne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzone jest postępowanie konkursowe;
  • Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli zostaną przekazane inne dane niż wynikające z przepisów prawa.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji postępowania konkursowego. W zakresie danych osobowych, które mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, ich podanie jest dobrowolne.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony wg kategorii archiwalnej zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U.     z 2011 r. nr 14 poz. 67 ze zm.)
 8. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Administratora Danych na podstawie pisemnych umów o powierzenie przetwarzania danych innym podmiotom przetwarzającym, z których usług korzysta Administrator Danych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;

żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy Administratora Danych, podany powyżej.

j. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych - adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 531-03-00), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

k. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

konkurs na dyrektora gródki

pdf

Zarządzenie nr 68

Rozmiar: 344.48 kb
Odsłon : 95
Data dodania: 2020-06-29
pdf

Ogłoszenie o konkursie SP Gródki

Rozmiar: 1.89 mb
Odsłon : 134
Data dodania: 2020-06-29
docx

oświadczenie - przetwarzanie danych

Rozmiar: 15.12 kb
Odsłon : 41
Data dodania: 2020-06-29