Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1815 ze zm.) Przewodniczący Rady zwołuje XXIV Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 29 lipca 2020 roku o godzinie 9.30 w budynku Zespołu Szkół  w Turobinie – sala gimnastyczna.

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 6. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 7. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.
 8. Informacja o funkcjonowaniu NZOZ Poradni Zdrowia w Turobinie,
 9. Zapoznanie się Rady Gminy z projektem uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę Turobin.
 10. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
 1. projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/141/2020 Rady Gminy Turobin
  z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Biłgorajskiemu pomocy finansowej na realizację zadania publicznego,
 2. projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na rok szkolny 2020/2021 w Gminie Turobin,
 3. projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Turobin,
 4. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

11. projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2020-2026.

12. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

13. Sprawy różne.

14. Zakończenie Sesji.