Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Przewodniczący Rady zwołuje na wniosek Wójta Gminy Turobin XXV (nadzwyczajną) Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2020 roku o godzinie 8.30 w budynku Urzędu Gminy
w Turobinie – Sala Posiedzeń.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnego.
 3. Złożenie ślubowania przez radnego Rady Gminy, wg. treści określonej w art. 23a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 4. Stwierdzenie quorum.
 5. Uchwalenie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 7. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 8. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 9. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych.
 10. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
 1. projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu prowadzonych przez Gminę.
 2. projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Turobin.
 3. projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

11. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych.

12. Zakończenie Sesji.