Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Przewodniczący Rady zwołuje XXVI Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 9 października 2020 roku o godzinie 15.00 w budynku Zespołu Szkół w Turobinie- sala nad stołówką, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Uchwalenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.

6. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.

7. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Turobin za rok szkolny

2019/2020.

9. Informacja z wykonania budżetu Gminy Turobin za I półrocze 2020 r.

10. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:

a) projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Planowania.

b) projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy Turobin.

c) projekt uchwały w sprawie honorowego obywatelstwa Gminy Turobin oraz zasad i trybu jego nadania.

d) projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turobin.

e) projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

f) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

g) projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2020-2026.

11. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych i sołtysów.

12. Sprawy różne.

13. Zakończenie Sesji.