Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Przewodniczący Rady zwołuje na wniosek Wójta Gminy Turobin XXVII (nadzwyczajną) Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 10 listopada 2020 roku o godzinie 10.00 w budynku Zespołu Szkół w Turobinie- sala nad stołówką, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Uchwalenie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.

6. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.

7. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych.

8. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:

a) projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Turobin na rok 2021;

b) projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021;

c) projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały udzielenia Powiatowi Biłgorajskiemu pomocy rzeczowej na realizację zadania publicznego.

d) projekt uchwały w sprawie zaopiniowania wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Turobin.

e) projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.

f) Projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2020-2026.

9. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych.

10. Sprawy różne.

11. Zakończenie Sesji.

                                               Przewodniczący

                                                Rady Gminy Turobin

/-/ Ryszard Mróz