Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Przewodniczący Rady Gminy Turobin na wniosek Wójta Gminy Turobin zwołuje XXVIII Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 30 listopada 2020 roku o godzinie 10.00 w budynku Zespołu Szkół w Turobinie- sala nad stołówką, I piętro.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 6. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 7. Zapoznanie z projektem budżetu Gminy Turobin na 2021 r. oraz z projektem wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turobin na lata 2021-2026.
 8. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych.
 9. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
 1. projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Turobin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 r.
 2. projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
 3. projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.
 1. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie Sesji.

 

                                                                                                                                             Przewodniczący

                                                                                                                                         Rady Gminy Turobin

                                                                                                                                                      /-/ Ryszard Mróz