Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Przewodniczący Rady Gminy Turobin zwołuje XXIX Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 29 grudnia 2020 roku o godzinie 10.00 w budynku Zespołu Szkół w Turobinie- sala nad stołówką, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 6. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 7. Wystąpienie Doradcy Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka.
 8. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych.
 9. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
 1. projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/147/2020 Rady Gminy Turobin z dnia 26 czerwca 2020r. w sprawie przystąpienia do aktualizacji
  i przedłużenia okresu obowiązywania Strategii Rozwoju Gminy Turobin.
 2. projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Turobin na lata 2021 – 2030”,
  w tym trybu jej konsultacji.
 3. projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024.
 4. projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 5. projekt uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego z członkostwa w Komisji Oświaty i Kultury.
 6. projekt uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Oświaty
  i Kultury.
 7. projekt uchwały w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 8. projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2020-2026.
 9. projekt uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021.
 10. projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turobin na lata 2021-2026.

      10. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych.

       11. Sprawy różne.

       12. Zakończenie Sesji.

Przewodniczący

Rady Gminy Turobin

/-/ Ryszard Mróz