Na podstawie art. 20 ust. 1  ustawy z dnia  8  marca  1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Przewodniczący Rady Gminy Turobin zwołuje XXX Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 28 stycznia 2021 roku  o godzinie 15.00 w budynku Zespołu Szkół w Turobinie- sala nad stołówką, I piętro.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 6. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 7. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych.
 8. Informacja dotycząca sieci szkół podstawowych wraz z liczebnością poszczególnych klas.
 9. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
 1. projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Turobin na rok 2021,
 2. projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Gminy Turobin na rok 2021,
 3. projekt uchwały w sprawie ustalenia na 2021 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkola prowadzonych przez Gminę Turobin, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli a także form
  i specjalności  kształcenia,  na które dofinansowanie jest przyznawane,
 4. projekt uchwały w sprawie udzielenia Miastu Zamość pomocy finansowej na realizację zadania publicznego.
 5. projekt uchwały w sprawie uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie.
 1. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych.
 2. Sprawy różne.
 3. Zakończenie Sesji.

                                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                              Rady Gminy Turobin

                                                                                                                          /-/ Ryszard Mróz