Protokół z otwarcia ofert w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 2021 r."

Komisja w składzie:

  1. Małgorzata Snopek – Przewodniczący
  2. Danuta Kozyra – Członek
  3. Marta Amerla – Członek

 

przystąpiła w dniu 11 lutego 2021 r. o godz. 10:00 do otwarcia ofert.
Do godziny 15:15 w dniu 10 lutego 2021 r. wpłynęła jedna oferta na realizację zadania, złożona przez Klub Sportowy „TUR” Turobin z siedzibą w Turobinie, ul. Piłsudskiego 34, 23-465 Turobin.

Oferta została złożona w terminie, według obowiązującego wzoru. Klub Sportowy jest uprawniony do złożenia oferty. Zadanie jest zgodne z ogłoszeniem o konkursie, oferta została podpisana przez 2 członków Zarządu Klubu zgodnie ze statutem.

 

Sprawdzono wartość merytoryczna zadania oraz możliwość jego realizacji przez oferenta. Przeanalizowano kalkulacje kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego oraz kwalifikacje osób realizujących zadanie i dotychczasowe doświadczenia w realizacji takich zadań.

Komisja pozytywnie zaaprobowała ofertę Klubu Sportowego „TUR” Turobin.