Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Przewodniczący Rady Gminy Turobin zwołuje XXXI Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 23 lutego 2021 roku o godzinie 14.00 w budynku Zespołu Szkół w Turobinie- sala nad stołówką, I piętro.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 6. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 7. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2020 rok.
 8. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych.
 9. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
 1. projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turobin.
 2. projekt uchwały w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok.
 3. projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2021-2026.

10.Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych.

11. Sprawy różne.

12. Zakończenie Sesji.

                                                  Przewodniczący

Rady Gminy Turobin

/-/ Ryszard Mróz