Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z póz. zm.) w zw. z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 1842, ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Turobin zwołuje XXXII Sesję Rady Gminy Turobin VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 30 marca 2021 roku o godzinie 14.00 w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Uchwalenie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Informacja komisji stałych o pracy między Sesjami.
 6. Informacja Wójta Gminy o pracy między Sesjami Rady Gminy.
 7. Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz działalności Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 8. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turobinie za 2020 rok.
 9. Sprawozdanie z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar w Rodzinie za 2020 rok.
 10. Sprawozdanie z Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2020 rok.
 11. Sprawozdanie z realizacji Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Turobin za rok 2020.
 12. Wnioski, zapytania, interpelacje radnych.
 13. Przedstawienie projektów i podjęcie uchwał:
 • projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Lubelskiego,
 • projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości Turobin,
 • projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
 • projekt uchwały w sprawie wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok,
 • projekt uchwały w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Turobin na lata 2021-2026.

      14. Odpowiedzi na zapytania, interpelacje radnych.

      15. Sprawy różne.

      16. Zakończenie Sesji.

                                                 Przewodniczący

Rady Gminy Turobin

/-/ Ryszard Mróz