Zarządzenie Nr 23 Wójta Gminy Turobin z dnia 13 kwietnia 2021  r. 

w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Turobin

 

Na podstawie art.33, ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. 2020 r. poz.713), art.129 § 2 i art.130 § 2 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) oraz Zarządzenia nr 58 Wójta Gminy Turobin z dnia 12 września 2018 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu pracy Urzędu Gminy Turobin” zarządzam, co następuje:

 § 1 Ustalam dzień 04 czerwca 2021 r. /piątek/ dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy Turobin za dzień 01 maja 2021 r. święto przypadające w sobotę.

 § 2 Zarządzenie podaje  się do wiadomości pracowników przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turobin oraz do wiadomości publicznej przez opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 § 3 Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta Gminy.

 § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.