TARYFY

ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

Gmina Turobin  informuje, iż na podstawie art. 24b ust. 1, 24c ust.2 oraz art.27a ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2028) zwanej dalej „zzwzoś”, w związku z art. 104 § 1   ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020r. poz.256 z późń. zm., zwanej dalej „Kpa”, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego zatwierdza taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Turobin na okres 3 lat.

Decyzja nr: LU.RET.70.21.2021.DR z dnia 23 marca 2021r., opublikowana 14 kwietnia 2021r. na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-lublinie-taryfy/ wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia tj. od 22 kwietnia 2021 roku.

taryfa za wodę

doc

TARYFY ogłoszenie na stronie gminy (1)

Rozmiar: 37.89 kb
Odsłon : 134
Data dodania: 2021-04-20
pdf

Decyzja 10.04.2021

Rozmiar: 84.62 kb
Odsłon : 100
Data dodania: 2021-04-19
pdf

RAPORT

Rozmiar: 2.29 mb
Odsłon : 248
Data dodania: 2021-04-19